Banner
Banner

Bảng giá thép ống - thép hộp

(Thời gian hiệu lực từ ngày 01/02/2020)

Liên hệ trực tiếp để có giá tốt nhất và được tư vấn miễn phí.

0983.436.161
0944.839.989
STT Tên sản phẩm Độ dài(m) Trọng lượng(Kg) Giá chưa VAT(Đ / Kg) Tổng giá chưa VAT Giá có VAT(Đ / Kg) Tổng giá có VAT Đặt hàng
Thép hộp mạ kẽm Hòa Phát
1 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.0 6 3.45 18,455 63,668 20,300 70,035 Thêm giỏ hàng
2 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.1 6 3.77 18,455 69,574 20,300 76,531 Thêm giỏ hàng
3 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.2 6 4.08 18,455 75,295 20,300 82,824 Thêm giỏ hàng
4 Hộp mạ kẽm 13 x 26 x 1.4 6 4.7 18,455 86,736 20,300 95,410 Thêm giỏ hàng
5 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.0 6 2.41 18,455 44,475 20,300 48,923 Thêm giỏ hàng
6 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.1 6 2.63 18,455 48,535 20,300 53,389 Thêm giỏ hàng
7 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.2 6 2.84 18,455 52,411 20,300 57,652 Thêm giỏ hàng
8 Hộp mạ kẽm 14 x 14 x 1.4 6 3.25 18,455 59,977 20,300 65,975 Thêm giỏ hàng
9 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.0 6 2.79 18,455 51,488 20,300 56,637 Thêm giỏ hàng
10 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.1 6 3.04 18,455 56,102 20,300 61,712 Thêm giỏ hàng
11 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.2 6 3.29 18,455 60,715 20,300 66,787 Thêm giỏ hàng
12 Hộp mạ kẽm 16 x 16 x 1.4 6 3.78 18,455 69,758 20,300 76,734 Thêm giỏ hàng
13 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.0 6 3.54 18,455 65,329 20,300 71,862 Thêm giỏ hàng
14 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.1 6 3.87 18,455 71,419 20,300 78,561 Thêm giỏ hàng
15 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.2 6 4.2 18,455 77,509 20,300 85,260 Thêm giỏ hàng
16 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.4 6 4.83 18,455 89,135 20,300 98,049 Thêm giỏ hàng
17 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.5 6 5.14 18,455 94,856 20,300 104,342 Thêm giỏ hàng
18 Hộp mạ kẽm 20 x 20 x 1.8 6 6.05 18,455 111,650 20,300 122,815 Thêm giỏ hàng
19 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.0 6 5.43 18,455 100,208 20,300 110,229 Thêm giỏ hàng
20 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.1 6 5.94 18,455 109,620 20,300 120,582 Thêm giỏ hàng
21 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.2 6 6.46 18,455 119,216 20,300 131,138 Thêm giỏ hàng
22 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.4 6 7.47 18,455 137,855 20,300 151,641 Thêm giỏ hàng
23 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.5 6 7.97 18,455 147,083 20,300 161,791 Thêm giỏ hàng
24 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 1.8 6 9.44 18,455 174,211 20,300 191,632 Thêm giỏ hàng
25 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.0 6 10.4 18,455 191,927 20,300 211,120 Thêm giỏ hàng
26 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.3 6 11.8 18,455 217,764 20,300 239,540 Thêm giỏ hàng
27 Hộp mạ kẽm 20 x 40 x 2.5 6 12.72 18,455 234,742 20,300 258,216 Thêm giỏ hàng
28 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.0 6 4.48 19,091 85,527 21,000 94,080 Thêm giỏ hàng
29 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.1 6 4.91 18,455 90,612 20,300 99,673 Thêm giỏ hàng
30 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.2 6 5.33 19,091 101,755 21,000 111,930 Thêm giỏ hàng
31 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.4 6 6.15 18,455 113,495 20,300 124,845 Thêm giỏ hàng
32 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x1.5 6 6.56 18,455 121,062 20,300 133,168 Thêm giỏ hàng
33 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 1.8 6 7.75 18,455 143,023 20,300 157,325 Thêm giỏ hàng
34 Hộp mạ kẽm 25 x 25 x 2.0 6 8.52 18,455 157,233 20,300 172,956 Thêm giỏ hàng
35 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.0 6 6.84 18,455 126,229 20,300 138,852 Thêm giỏ hàng
36 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.1 6 7.5 18,455 138,409 20,300 152,250 Thêm giỏ hàng
37 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.2 6 8.15 18,455 150,405 20,300 165,445 Thêm giỏ hàng
38 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.4 6 9.45 18,455 174,395 20,300 191,835 Thêm giỏ hàng
39 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.5 6 10.09 18,455 186,206 20,300 204,827 Thêm giỏ hàng
40 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 1.8 6 11.98 18,455 221,085 20,300 243,194 Thêm giỏ hàng
41 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.0 6 13.23 18,455 244,154 20,300 268,569 Thêm giỏ hàng
42 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.3 6 15.06 18,455 277,925 20,300 305,718 Thêm giỏ hàng
43 Hộp mạ kẽm 25 x 50 x 2.5 6 16.25 18,455 299,886 20,300 329,875 Thêm giỏ hàng
44 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.0 6 5.43 18,455 100,208 20,300 110,229 Thêm giỏ hàng
45 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.1 6 5.94 18,455 109,620 20,300 120,582 Thêm giỏ hàng
46 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.2 6 6.46 18,455 119,216 20,300 131,138 Thêm giỏ hàng
47 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.4 6 7.47 18,455 137,855 20,300 151,641 Thêm giỏ hàng
48 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.5 6 7.97 18,455 147,083 20,300 161,791 Thêm giỏ hàng
49 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 1.8 6 9.44 18,455 174,211 20,300 191,632 Thêm giỏ hàng
50 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.0 6 10.4 18,455 191,927 20,300 211,120 Thêm giỏ hàng
51 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.3 6 11.8 18,455 217,764 20,300 239,540 Thêm giỏ hàng
52 Hộp mạ kẽm 30 x 30 x 2.5 6 12.72 18,455 234,742 20,300 258,216 Thêm giỏ hàng
53 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.0 6 8.25 18,455 152,250 20,300 167,475 Thêm giỏ hàng
54 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.1 6 9.05 18,455 167,014 20,300 183,715 Thêm giỏ hàng
55 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.2 6 9.85 18,455 181,777 20,300 199,955 Thêm giỏ hàng
56 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.4 6 11.43 18,455 210,935 20,300 232,029 Thêm giỏ hàng
57 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.5 6 12.21 18,455 225,330 20,300 247,863 Thêm giỏ hàng
58 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 1.8 6 14.53 18,455 268,145 20,300 294,959 Thêm giỏ hàng
59 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.0 6 16.05 18,455 296,195 20,300 325,815 Thêm giỏ hàng
60 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.3 6 18.3 18,455 337,718 20,300 371,490 Thêm giỏ hàng
61 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.5 6 19.78 18,455 365,031 20,300 401,534 Thêm giỏ hàng
62 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 2.8 6 21.79 18,455 402,125 20,300 442,337 Thêm giỏ hàng
63 Hộp mạ kẽm 30 x 60 x 3.0 6 23.4 18,455 431,836 20,300 475,020 Thêm giỏ hàng
64 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 0.8 6 5.88 18,455 108,513 20,300 119,364 Thêm giỏ hàng
65 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.0 6 7.31 18,455 134,903 20,300 148,393 Thêm giỏ hàng
66 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.1 6 8.02 18,455 148,005 20,300 162,806 Thêm giỏ hàng
67 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.2 6 8.72 18,455 160,924 20,300 177,016 Thêm giỏ hàng
68 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.4 6 10.11 18,455 186,575 20,300 205,233 Thêm giỏ hàng
69 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.5 6 10.8 18,455 199,309 20,300 219,240 Thêm giỏ hàng
70 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 1.8 6 12.83 18,455 236,772 20,300 260,449 Thêm giỏ hàng
71 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.0 6 14.17 18,455 261,501 20,300 287,651 Thêm giỏ hàng
72 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.3 6 16.14 18,455 297,856 20,300 327,642 Thêm giỏ hàng
73 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.5 6 17.43 18,455 321,663 20,300 353,829 Thêm giỏ hàng
74 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 2.8 6 19.33 18,455 356,726 20,300 392,399 Thêm giỏ hàng
75 Hộp mạ kẽm 40 x 40 x 3.0 6 20.57 18,455 379,610 20,300 417,571 Thêm giỏ hàng
76 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.1 6 12.16 18,455 224,407 20,300 246,848 Thêm giỏ hàng
77 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.2 6 13.24 18,455 244,338 20,300 268,772 Thêm giỏ hàng
78 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.4 6 15.38 18,455 283,831 20,300 312,214 Thêm giỏ hàng
79 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.5 6 16.45 18,455 303,577 20,300 333,935 Thêm giỏ hàng
80 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 1.8 6 19.61 18,455 361,894 20,300 398,083 Thêm giỏ hàng
81 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.0 6 21.7 18,455 400,464 20,300 440,510 Thêm giỏ hàng
82 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.3 6 24.8 18,455 457,673 20,300 503,440 Thêm giỏ hàng
83 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.5 6 26.85 18,455 495,505 20,300 545,055 Thêm giỏ hàng
84 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 2.8 6 29.88 18,455 551,422 20,300 606,564 Thêm giỏ hàng
85 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.0 6 31.88 18,455 588,331 20,300 647,164 Thêm giỏ hàng
86 Hộp mạ kẽm 40 x 80 x 3.2 6 33.86 18,455 624,871 20,300 687,358 Thêm giỏ hàng
87 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.4 6 16.02 19,091 305,836 21,000 336,420 Thêm giỏ hàng
88 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.5 6 19.27 18,455 355,619 20,300 391,181 Thêm giỏ hàng
89 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 1.8 6 23.01 18,455 424,639 20,300 467,103 Thêm giỏ hàng
90 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.0 6 25.47 18,455 470,037 20,300 517,041 Thêm giỏ hàng
91 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.3 6 29.14 18,455 537,765 20,300 591,542 Thêm giỏ hàng
92 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.5 6 31.56 18,455 582,425 20,300 640,668 Thêm giỏ hàng
93 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 2.8 6 35.15 18,455 648,677 20,300 713,545 Thêm giỏ hàng
94 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.0 6 37.35 19,091 713,045 21,000 784,350 Thêm giỏ hàng
95 Hộp mạ kẽm 40 x 100 x 3.2 6 38.39 18,455 708,470 20,300 779,317 Thêm giỏ hàng
96 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.1 6 10.09 18,455 186,206 20,300 204,827 Thêm giỏ hàng
97 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.2 6 10.98 18,455 202,631 20,300 222,894 Thêm giỏ hàng
98 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.4 6 12.74 19,091 243,218 21,000 267,540 Thêm giỏ hàng
99 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.5 6 13.62 18,455 251,351 20,300 276,486 Thêm giỏ hàng
100 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 1.8 6 16.22 18,455 299,333 20,300 329,266 Thêm giỏ hàng
101 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.0 6 17.94 18,455 331,075 20,300 364,182 Thêm giỏ hàng
102 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.3 6 20.47 18,455 377,765 20,300 415,541 Thêm giỏ hàng
103 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.5 6 22.14 18,455 408,584 20,300 449,442 Thêm giỏ hàng
104 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 2.8 6 24.6 18,455 453,982 20,300 499,380 Thêm giỏ hàng
105 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.0 6 26.23 18,455 484,063 20,300 532,469 Thêm giỏ hàng
106 Hộp mạ kẽm 50 x 50 x 3.2 6 27.83 18,455 513,590 20,300 564,949 Thêm giỏ hàng
107 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.4 6 19.33 18,455 356,726 20,300 392,399 Thêm giỏ hàng
108 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.5 6 20.68 18,455 381,640 20,300 419,804 Thêm giỏ hàng
109 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 1.8 6 24.69 18,455 455,643 20,300 501,207 Thêm giỏ hàng
110 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.0 6 27.34 18,455 504,547 20,300 555,002 Thêm giỏ hàng
111 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.3 6 31.29 18,455 577,443 20,300 635,187 Thêm giỏ hàng
112 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.5 6 33.89 18,455 625,425 20,300 687,967 Thêm giỏ hàng
113 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 2.8 6 37.77 18,455 697,028 20,300 766,731 Thêm giỏ hàng
114 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.0 6 40.33 18,455 744,272 20,300 818,699 Thêm giỏ hàng
115 Hộp mạ kẽm 50 x 100 x 3.2 6 42.87 18,455 791,146 20,300 870,261 Thêm giỏ hàng
116 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.1 6 12.16 18,455 224,407 20,300 246,848 Thêm giỏ hàng
117 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.2 6 13.24 18,455 244,338 20,300 268,772 Thêm giỏ hàng
118 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.4 6 15.38 18,455 283,831 20,300 312,214 Thêm giỏ hàng
119 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.5 6 16.45 18,455 303,577 20,300 333,935 Thêm giỏ hàng
120 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 1.8 6 19.61 18,455 361,894 20,300 398,083 Thêm giỏ hàng
121 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.0 6 21.7 18,455 400,464 20,300 440,510 Thêm giỏ hàng
122 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.3 6 24.8 18,455 457,673 20,300 503,440 Thêm giỏ hàng
123 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.5 6 26.85 18,455 495,505 20,300 545,055 Thêm giỏ hàng
124 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 2.8 6 29.88 18,455 551,422 20,300 606,564 Thêm giỏ hàng
125 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.0 6 31.88 18,455 588,331 20,300 647,164 Thêm giỏ hàng
126 Hộp mạ kẽm 60 x 60 x 3.2 6 33.86 18,455 624,871 20,300 687,358 Thêm giỏ hàng
127 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.5 6 20.68 18,455 381,640 20,300 419,804 Thêm giỏ hàng
128 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 1.8 6 24.69 18,455 455,643 20,300 501,207 Thêm giỏ hàng
129 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.0 6 27.34 18,455 504,547 20,300 555,002 Thêm giỏ hàng
130 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.3 6 31.29 18,455 577,443 20,300 635,187 Thêm giỏ hàng
131 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.5 6 33.89 18,455 625,425 20,300 687,967 Thêm giỏ hàng
132 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 2.8 6 37.77 18,455 697,028 20,300 766,731 Thêm giỏ hàng
133 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.0 6 40.33 18,455 744,272 20,300 818,699 Thêm giỏ hàng
134 Hộp mạ kẽm 75 x 75 x 3.2 6 42.87 18,455 791,146 20,300 870,261 Thêm giỏ hàng
135 Thép Hòa Phát 90 x 90 x 1.5 6 24.93 18,455 460,072 20,300 506,079 Thêm giỏ hàng
136 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 1.8 6 29.79 18,455 549,761 20,300 604,737 Thêm giỏ hàng
137 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.0 6 33.01 18,455 609,185 20,300 670,103 Thêm giỏ hàng
138 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.3 6 37.8 18,455 697,582 20,300 767,340 Thêm giỏ hàng
139 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.5 6 40.98 18,455 756,267 20,300 831,894 Thêm giỏ hàng
140 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 2.8 6 45.7 18,455 843,373 20,300 927,710 Thêm giỏ hàng
141 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.0 6 48.83 18,455 901,135 20,300 991,249 Thêm giỏ hàng
142 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.2 6 51.94 18,455 958,529 20,300 1,054,382 Thêm giỏ hàng
143 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.5 6 56.58 18,455 1,044,158 20,300 1,148,574 Thêm giỏ hàng
144 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 3.8 6 61.17 18,455 1,128,865 20,300 1,241,751 Thêm giỏ hàng
145 Hộp mạ kẽm 90 x 90 x 4.0 6 64.21 18,455 1,184,966 20,300 1,303,463 Thêm giỏ hàng
146 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 1.8 6 29.79 18,455 549,761 20,300 604,737 Thêm giỏ hàng
147 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.0 6 33.01 18,455 609,185 20,300 670,103 Thêm giỏ hàng
148 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.3 6 37.8 18,455 697,582 20,300 767,340 Thêm giỏ hàng
149 Thép hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.5 6 40.98 18,455 756,267 20,300 831,894 Thêm giỏ hàng
150 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 2.8 6 45.7 18,455 843,373 20,300 927,710 Thêm giỏ hàng
151 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.0 6 48.83 18,455 901,135 20,300 991,249 Thêm giỏ hàng
152 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.2 6 51.94 19,091 991,582 21,000 1,090,740 Thêm giỏ hàng
153 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.5 6 56.58 18,455 1,044,158 20,300 1,148,574 Thêm giỏ hàng
154 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 3.8 6 61.17 18,455 1,128,865 20,300 1,241,751 Thêm giỏ hàng
155 Hộp mạ kẽm 60 x 120 x 4.0 6 64.21 18,455 1,184,966 20,300 1,303,463 Thêm giỏ hàng
Thép ống mạ kẽm Hòa Phát
156 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.0 6 1.73 18,455 31,926 20,300 35,119 Thêm giỏ hàng
157 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.1 6 1.89 18,455 34,879 20,300 38,367 Thêm giỏ hàng
158 Thép ống mạ kẽm D12.7 x 1.2 6 2.04 18,455 37,647 20,300 41,412 Thêm giỏ hàng
159 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.0 6 2.2 18,455 40,600 20,300 44,660 Thêm giỏ hàng
160 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.1 6 2.41 18,455 44,475 20,300 48,923 Thêm giỏ hàng
161 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.2 6 2.61 18,455 48,166 20,300 52,983 Thêm giỏ hàng
162 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.4 6 3 18,455 55,364 20,300 60,900 Thêm giỏ hàng
163 Ống mạ kẽm D15.9 x 1.5 6 3.2 18,455 59,055 20,300 64,960 Thêm giỏ hàng
164 Thép ống mạ kẽm D15.9 x 1.8 6 3.76 18,455 69,389 20,300 76,328 Thêm giỏ hàng
165 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.0 6 2.99 18,455 55,179 20,300 60,697 Thêm giỏ hàng
166 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.1 6 3.27 18,455 60,346 20,300 66,381 Thêm giỏ hàng
167 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.2 6 3.55 18,455 65,514 20,300 72,065 Thêm giỏ hàng
168 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.4 6 4.1 18,455 75,664 20,300 83,230 Thêm giỏ hàng
169 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.5 6 4.37 18,455 80,646 20,300 88,711 Thêm giỏ hàng
170 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 1.8 6 5.17 18,455 95,410 20,300 104,951 Thêm giỏ hàng
171 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.0 6 5.68 18,455 104,822 20,300 115,304 Thêm giỏ hàng
172 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.3 6 6.43 18,455 118,663 20,300 130,529 Thêm giỏ hàng
173 Thép ống mạ kẽm D21.2 x 2.5 6 6.92 18,455 127,705 20,300 140,476 Thêm giỏ hàng
174 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.0 6 3.8 18,455 70,127 20,300 77,140 Thêm giỏ hàng
175 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.1 6 4.16 18,455 76,771 20,300 84,448 Thêm giỏ hàng
176 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.2 6 4.52 18,455 83,415 20,300 91,756 Thêm giỏ hàng
177 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.4 6 5.23 18,455 96,517 20,300 106,169 Thêm giỏ hàng
178 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.5 6 5.58 18,455 102,976 20,300 113,274 Thêm giỏ hàng
179 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 1.8 6 6.62 18,455 122,169 20,300 134,386 Thêm giỏ hàng
180 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.0 6 7.29 18,455 134,534 20,300 147,987 Thêm giỏ hàng
181 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.3 6 8.29 18,455 152,988 20,300 168,287 Thêm giỏ hàng
182 Thép ống mạ kẽm D26.65 x 2.5 6 8.93 18,455 164,799 20,300 181,279 Thêm giỏ hàng
183 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.0 6 4.81 18,455 88,766 20,300 97,643 Thêm giỏ hàng
184 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.1 6 5.27 18,455 97,255 20,300 106,981 Thêm giỏ hàng
185 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.2 6 5.74 18,455 105,929 20,300 116,522 Thêm giỏ hàng
186 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.4 6 6.65 18,455 122,723 20,300 134,995 Thêm giỏ hàng
187 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.5 6 7.1 18,455 131,027 20,300 144,130 Thêm giỏ hàng
188 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 1.8 6 8.44 18,455 155,756 20,300 171,332 Thêm giỏ hàng
189 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.0 6 9.32 18,455 171,996 20,300 189,196 Thêm giỏ hàng
190 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.3 6 10.62 18,455 195,987 20,300 215,586 Thêm giỏ hàng
191 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.5 6 11.47 18,455 211,674 20,300 232,841 Thêm giỏ hàng
192 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 2.8 6 12.72 18,455 234,742 20,300 258,216 Thêm giỏ hàng
193 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.0 6 13.54 18,455 249,875 20,300 274,862 Thêm giỏ hàng
194 Thép ống mạ kẽm D33.5 x 3.2 6 14.35 18,455 264,823 20,300 291,305 Thêm giỏ hàng
195 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.0 6 5.49 18,455 101,315 20,300 111,447 Thêm giỏ hàng
196 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.1 6 6.02 18,455 111,096 20,300 122,206 Thêm giỏ hàng
197 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.2 6 6.55 18,455 120,877 20,300 132,965 Thêm giỏ hàng
198 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.4 6 7.6 18,455 140,255 20,300 154,280 Thêm giỏ hàng
199 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.5 6 8.12 18,455 149,851 20,300 164,836 Thêm giỏ hàng
200 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 1.8 6 9.67 18,455 178,455 20,300 196,301 Thêm giỏ hàng
201 Ống mạ kẽm D38.1 x 2.0 6 10.68 18,455 197,095 20,300 216,804 Thêm giỏ hàng
202 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.3 6 12.18 18,455 224,776 20,300 247,254 Thêm giỏ hàng
203 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.5 6 13.17 18,455 243,046 20,300 267,351 Thêm giỏ hàng
204 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 2.8 6 14.63 18,455 269,990 20,300 296,989 Thêm giỏ hàng
205 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.0 6 15.58 18,455 287,522 20,300 316,274 Thêm giỏ hàng
206 Thép ống mạ kẽm D38.1 x 3.2 6 16.53 18,455 305,054 20,300 335,559 Thêm giỏ hàng
207 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.1 6 6.69 18,455 123,461 20,300 135,807 Thêm giỏ hàng
208 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.2 6 7.28 18,455 134,349 20,300 147,784 Thêm giỏ hàng
209 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.4 6 8.45 18,455 155,941 20,300 171,535 Thêm giỏ hàng
210 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.5 6 9.03 18,455 166,645 20,300 183,309 Thêm giỏ hàng
211 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 1.8 6 10.76 18,455 198,571 20,300 218,428 Thêm giỏ hàng
212 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.0 6 11.9 18,455 219,609 20,300 241,570 Thêm giỏ hàng
213 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.3 6 13.58 18,455 250,613 20,300 275,674 Thêm giỏ hàng
214 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.5 6 14.69 18,455 271,097 20,300 298,207 Thêm giỏ hàng
215 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 2.8 6 16.32 18,455 301,178 20,300 331,296 Thêm giỏ hàng
216 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.0 6 17.4 18,455 321,109 20,300 353,220 Thêm giỏ hàng
217 Thép ống mạ kẽm D42.2 x 3.2 6 18.47 18,455 340,855 20,300 374,941 Thêm giỏ hàng
218 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.2 6 8.33 18,455 153,726 20,300 169,099 Thêm giỏ hàng
219 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.4 6 9.67 18,455 178,455 20,300 196,301 Thêm giỏ hàng
220 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.5 6 10.34 18,455 190,820 20,300 209,902 Thêm giỏ hàng
221 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 1.8 6 12.33 18,455 227,545 20,300 250,299 Thêm giỏ hàng
222 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.0 6 13.64 18,455 251,720 20,300 276,892 Thêm giỏ hàng
223 Thép Hòa Phát D48.1 x 2.3 6 15.59 18,455 287,706 20,300 316,477 Thêm giỏ hàng
224 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.5 6 16.87 18,455 311,328 20,300 342,461 Thêm giỏ hàng
225 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 2.8 6 18.77 18,455 346,392 20,300 381,031 Thêm giỏ hàng
226 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.0 6 20.02 18,455 369,460 20,300 406,406 Thêm giỏ hàng
227 Thép ống mạ kẽm D48.1 x 3.2 6 21.26 18,455 392,344 20,300 431,578 Thêm giỏ hàng
228 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.4 6 12.12 18,455 223,669 20,300 246,036 Thêm giỏ hàng
229 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.5 6 12.96 18,455 239,171 20,300 263,088 Thêm giỏ hàng
230 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 1.8 6 15.47 18,455 285,492 20,300 314,041 Thêm giỏ hàng
231 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.0 6 17.13 18,455 316,126 20,300 347,739 Thêm giỏ hàng
232 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.3 6 19.6 18,455 361,709 20,300 397,880 Thêm giỏ hàng
233 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.5 6 21.23 18,455 391,790 20,300 430,969 Thêm giỏ hàng
234 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 2.8 6 23.66 18,455 436,635 20,300 480,298 Thêm giỏ hàng
235 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.0 6 25.26 18,455 466,162 20,300 512,778 Thêm giỏ hàng
236 Thép ống mạ kẽm D59.9 x 3.2 6 26.85 18,455 495,505 20,300 545,055 Thêm giỏ hàng
237 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.5 6 16.45 18,455 303,577 20,300 333,935 Thêm giỏ hàng
238 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 1.8 6 19.66 18,455 362,816 20,300 399,098 Thêm giỏ hàng
239 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.0 6 21.78 18,455 401,940 20,300 442,134 Thêm giỏ hàng
240 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.3 6 24.95 18,455 460,441 20,300 506,485 Thêm giỏ hàng
241 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.5 6 27.04 18,455 499,011 20,300 548,912 Thêm giỏ hàng
242 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 2.8 6 30.16 18,455 556,589 20,300 612,248 Thêm giỏ hàng
243 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.0 6 32.23 18,455 594,790 20,300 654,269 Thêm giỏ hàng
244 Thép ống mạ kẽm D75.6 x 3.2 6 34.28 18,455 632,622 20,300 695,884 Thêm giỏ hàng
245 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.5 6 19.27 18,455 355,619 20,300 391,181 Thêm giỏ hàng
246 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 1.8 6 23.04 18,455 425,193 20,300 467,712 Thêm giỏ hàng
247 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.0 6 25.54 18,455 471,329 20,300 518,462 Thêm giỏ hàng
248 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.3 6 29.27 18,455 540,165 20,300 594,181 Thêm giỏ hàng
249 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.5 6 31.74 18,455 585,747 20,300 644,322 Thêm giỏ hàng
250 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 2.8 6 35.42 18,455 653,660 20,300 719,026 Thêm giỏ hàng
251 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.0 6 37.87 18,455 698,874 20,300 768,761 Thêm giỏ hàng
252 Thép ống mạ kẽm D88.3 x 3.2 6 40.3 18,455 743,718 20,300 818,090 Thêm giỏ hàng
253 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 1.8 6 28.29 18,455 522,079 20,300 574,287 Thêm giỏ hàng
254 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.0 6 31.37 18,455 578,919 20,300 636,811 Thêm giỏ hàng
255 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.3 6 35.97 18,455 663,810 20,300 730,191 Thêm giỏ hàng
256 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.5 6 39.03 18,455 720,281 20,300 792,309 Thêm giỏ hàng
257 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 2.8 6 43.59 18,455 804,434 20,300 884,877 Thêm giỏ hàng
258 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.0 6 46.61 18,455 860,166 20,300 946,183 Thêm giỏ hàng
259 Thép ống mạ kẽm D108.0 x 3.2 6 49.62 18,455 915,715 20,300 1,007,286 Thêm giỏ hàng
260 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 1.8 6 29.75 18,455 549,023 20,300 603,925 Thêm giỏ hàng
261 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.0 6 33 18,455 609,000 20,300 669,900 Thêm giỏ hàng
262 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.3 6 37.84 18,455 698,320 20,300 768,152 Thêm giỏ hàng
263 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.5 6 41.06 18,455 757,744 20,300 833,518 Thêm giỏ hàng
264 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 2.8 6 45.86 18,455 846,325 20,300 930,958 Thêm giỏ hàng
265 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.0 6 49.05 18,455 905,195 20,300 995,715 Thêm giỏ hàng
266 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 18,455 963,881 20,300 1,060,269 Thêm giỏ hàng
267 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 1.8 6 33.29 18,455 614,352 20,300 675,787 Thêm giỏ hàng
268 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.0 6 36.93 18,455 681,526 20,300 749,679 Thêm giỏ hàng
269 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.3 6 42.37 18,455 781,919 20,300 860,111 Thêm giỏ hàng
270 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.5 6 45.98 18,455 848,540 20,300 933,394 Thêm giỏ hàng
271 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 2.8 6 51.37 18,455 948,010 20,300 1,042,811 Thêm giỏ hàng
272 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.0 6 54.96 18,455 1,014,262 20,300 1,115,688 Thêm giỏ hàng
273 Thép ống mạ kẽm D126.8 x 3.2 6 58.52 18,455 1,079,960 20,300 1,187,956 Thêm giỏ hàng
274 Thép ống mạ kẽm D113.5 x 3.2 6 52.23 18,455 963,881 20,300 1,060,269 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen Hòa Phát
275 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.0 6 2.41 17,409 41,956 19,150 46,152 Thêm giỏ hàng
276 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.1 6 3.77 17,409 65,632 19,150 72,196 Thêm giỏ hàng
277 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.2 6 4.08 17,409 71,029 19,150 78,132 Thêm giỏ hàng
278 Thép hộp đen 13 x 26 x 1.4 6 4.7 17,409 81,823 19,150 90,005 Thêm giỏ hàng
279 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.0 6 2.41 17,409 41,956 19,150 46,152 Thêm giỏ hàng
280 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.1 6 2.63 17,409 45,786 19,150 50,365 Thêm giỏ hàng
281 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.2 6 2.84 17,409 49,442 19,150 54,386 Thêm giỏ hàng
282 Thép hộp đen 14 x 14 x 1.4 6 3.25 17,409 56,580 19,150 62,238 Thêm giỏ hàng
283 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.0 6 2.79 17,409 48,571 19,150 53,429 Thêm giỏ hàng
284 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.1 6 3.04 17,409 52,924 19,150 58,216 Thêm giỏ hàng
285 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.2 6 3.29 17,409 57,276 19,150 63,004 Thêm giỏ hàng
286 Thép hộp đen 16 x 16 x 1.4 6 3.78 17,409 65,806 19,150 72,387 Thêm giỏ hàng
287 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.0 6 3.54 17,409 61,628 19,150 67,791 Thêm giỏ hàng
288 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.1 6 3.87 17,409 67,373 19,150 74,111 Thêm giỏ hàng
289 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.2 6 4.2 17,409 73,118 19,150 80,430 Thêm giỏ hàng
290 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.4 6 4.83 17,409 84,086 19,150 92,495 Thêm giỏ hàng
291 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.5 6 5.14 16,955 87,146 18,650 95,861 Thêm giỏ hàng
292 Thép hộp đen 20 x 20 x 1.8 6 6.05 16,318 98,725 17,950 108,598 Thêm giỏ hàng
293 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.0 6 5.43 17,409 94,531 19,150 103,985 Thêm giỏ hàng
294 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.1 6 5.94 17,409 103,410 19,150 113,751 Thêm giỏ hàng
295 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.2 6 6.46 17,409 112,463 19,150 123,709 Thêm giỏ hàng
296 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.4 6 7.47 17,409 130,046 19,150 143,051 Thêm giỏ hàng
297 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.5 6 7.79 16,955 132,076 18,650 145,284 Thêm giỏ hàng
298 Thép hộp đen 20 x 40 x 1.8 6 9.44 16,318 154,044 17,950 169,448 Thêm giỏ hàng
299 Thép hộp đen 20 x 40 x 2.0 6 10.4 15,591 162,145 17,150 178,360 Thêm giỏ hàng
300 Thép hộp đen 20 x 40 x 2.3 6 11.8 15,591 183,973 17,150 202,370 Thêm giỏ hàng
301 Thép hộp đen 20 x 40 x 2.5 6 12.72 15,591 198,316 17,150 218,148 Thêm giỏ hàng
302 Hộp đen 25 x 25 x 1.0 6 4.48 17,409 77,993 19,150 85,792 Thêm giỏ hàng
303 Hộp đen 25 x 25 x 1.1 6 4.91 17,409 85,479 19,150 94,027 Thêm giỏ hàng
304 Hộp đen 25 x 25 x 1.2 6 5.33 17,409 92,790 19,150 102,070 Thêm giỏ hàng
305 Hộp đen 25 x 25 x 1.4 6 6.15 17,409 107,066 19,150 117,773 Thêm giỏ hàng
306 Hộp đen 25 x 25 x 1.5 6 6.56 16,955 111,222 18,650 122,344 Thêm giỏ hàng
307 Hộp đen 25 x 25 x 1.8 6 7.75 16,318 126,466 17,950 139,113 Thêm giỏ hàng
308 Hộp đen 25 x 25 x 2.0 6 8.52 15,591 132,835 17,150 146,118 Thêm giỏ hàng
309 Hộp đen 25 x 50 x 1.0 6 6.84 17,409 119,078 19,150 130,986 Thêm giỏ hàng
310 Hộp đen 25 x 50 x 1.1 6 7.5 17,409 130,568 19,150 143,625 Thêm giỏ hàng
311 Hộp đen 25 x 50 x 1.2 6 8.15 17,409 141,884 19,150 156,073 Thêm giỏ hàng
312 Hộp đen 25 x 50 x 1.4 6 9.45 17,409 164,516 19,150 180,968 Thêm giỏ hàng
313 Hộp đen 25 x 50 x 1.5 6 10.09 16,955 171,071 18,650 188,179 Thêm giỏ hàng
314 Hộp đen 25 x 50 x 1.8 6 11.98 16,318 195,492 17,950 215,041 Thêm giỏ hàng
315 Hộp đen 25 x 50 x 2.0 6 13.23 15,591 206,268 17,150 226,895 Thêm giỏ hàng
316 Hộp đen 25 x 50 x 2.3 6 15.06 15,591 234,799 17,150 258,279 Thêm giỏ hàng
317 Hộp đen 25 x 50 x 2.5 6 16.25 15,591 253,352 17,150 278,688 Thêm giỏ hàng
318 Hộp đen 30 x 30 x 1.0 6 5.43 17,409 94,531 19,150 103,985 Thêm giỏ hàng
319 Hộp đen 30 x 30 x 1.1 6 5.94 17,409 103,410 19,150 113,751 Thêm giỏ hàng
320 Hộp đen 30 x 30 x 1.2 6 6.46 17,409 112,463 19,150 123,709 Thêm giỏ hàng
321 Hộp đen 30 x 30 x 1.4 6 7.47 17,409 130,046 19,150 143,051 Thêm giỏ hàng
322 Hộp đen 30 x 30 x 1.5 6 7.97 16,955 135,128 18,650 148,641 Thêm giỏ hàng
323 Hộp đen 30 x 30 x 1.8 6 9.44 16,318 154,044 17,950 169,448 Thêm giỏ hàng
324 Hộp đen 30 x 30 x 2.0 6 10.4 15,591 162,145 17,150 178,360 Thêm giỏ hàng
325 Hộp đen 30 x 30 x 2.3 6 11.8 15,591 183,973 17,150 202,370 Thêm giỏ hàng
326 Hộp đen 30 x 30 x 2.5 6 12.72 15,591 198,316 17,150 218,148 Thêm giỏ hàng
327 Hộp đen 30 x 60 x 1.0 6 8.25 17,409 143,625 19,150 157,988 Thêm giỏ hàng
328 Hộp đen 30 x 60 x 1.1 6 9.05 17,409 157,552 19,150 173,308 Thêm giỏ hàng
329 Hộp đen 30 x 60 x 1.2 6 9.85 17,409 171,480 19,150 188,628 Thêm giỏ hàng
330 Hộp đen 30 x 60 x 1.4 6 11.43 17,409 198,986 19,150 218,885 Thêm giỏ hàng
331 Hộp đen 30 x 60 x 1.5 6 12.21 16,955 207,015 18,650 227,717 Thêm giỏ hàng
332 Hộp đen 30 x 60 x 1.8 6 14.53 16,318 237,103 17,950 260,814 Thêm giỏ hàng
333 Hộp đen 30 x 60 x 2.0 6 16.05 15,591 250,234 17,150 275,258 Thêm giỏ hàng
334 Hộp đen 30 x 60 x 2.3 6 18.3 15,591 285,314 17,150 313,845 Thêm giỏ hàng
335 Hộp đen 30 x 60 x 2.5 6 19.78 15,591 308,388 17,150 339,227 Thêm giỏ hàng
336 Hộp đen 30 x 60 x 2.8 6 21.97 15,591 342,532 17,150 376,786 Thêm giỏ hàng
337 Hộp đen 30 x 60 x 3.0 6 23.4 15,591 364,827 17,150 401,310 Thêm giỏ hàng
338 Hộp đen 40 x 40 x 1.1 6 8.02 17,409 139,621 19,150 153,583 Thêm giỏ hàng
339 Hộp đen 40 x 40 x 1.2 6 8.72 17,409 151,807 19,150 166,988 Thêm giỏ hàng
340 Hộp đen 40 x 40 x 1.4 6 10.11 17,409 176,006 19,150 193,607 Thêm giỏ hàng
341 Hộp đen 40 x 40 x 1.5 6 10.8 16,955 183,109 18,650 201,420 Thêm giỏ hàng
342 Hộp đen 40 x 40 x 1.8 6 12.83 16,318 209,362 17,950 230,299 Thêm giỏ hàng
343 Hộp đen 40 x 40 x 2.0 6 14.17 15,591 220,923 17,150 243,016 Thêm giỏ hàng
344 Hộp đen 40 x 40 x 2.3 6 16.14 15,591 251,637 17,150 276,801 Thêm giỏ hàng
345 Hộp đen 40 x 40 x 2.5 6 17.43 15,591 271,750 17,150 298,925 Thêm giỏ hàng
346 Hộp đen 40 x 40 x 2.8 6 19.33 15,591 301,372 17,150 331,510 Thêm giỏ hàng
347 Hộp đen 40 x 40 x 3.0 6 20.57 15,591 320,705 17,150 352,776 Thêm giỏ hàng
348 Hộp đen 40 x 80 x 1.1 6 12.16 17,409 211,695 19,150 232,864 Thêm giỏ hàng
349 Hộp đen 40 x 80 x 1.2 6 13.24 17,409 230,496 19,150 253,546 Thêm giỏ hàng
350 Hộp đen 40 x 80 x 1.4 6 15.38 17,409 267,752 19,150 294,527 Thêm giỏ hàng
351 Hộp đen 40 x 80 x 3.2 6 33.86 15,591 527,908 17,150 580,699 Thêm giỏ hàng
352 Hộp đen 40 x 80 x 3.0 6 31.88 15,591 497,038 17,150 546,742 Thêm giỏ hàng
353 Hộp đen 40 x 80 x 2.8 6 29.88 15,591 465,856 17,150 512,442 Thêm giỏ hàng
354 Hộp đen 40 x 80 x 2.5 6 26.85 15,591 418,616 17,150 460,478 Thêm giỏ hàng
355 Hộp đen 40 x 80 x 2.3 6 24.8 15,591 386,655 17,150 425,320 Thêm giỏ hàng
356 Hộp đen 40 x 80 x 2.0 6 21.7 15,591 338,323 17,150 372,155 Thêm giỏ hàng
357 Hộp đen 40 x 80 x 1.8 6 19.61 16,318 320,000 17,950 352,000 Thêm giỏ hàng
358 Hộp đen 40 x 80 x 1.5 6 16.45 16,955 278,902 18,650 306,793 Thêm giỏ hàng
359 Hộp đen 40 x 100 x 1.5 6 19.27 16,955 326,714 18,650 359,386 Thêm giỏ hàng
360 Hộp đen 40 x 100 x 1.8 6 23.01 16,318 375,481 17,950 413,030 Thêm giỏ hàng
361 Hộp đen 40 x 100 x 2.0 6 25.47 15,591 397,100 17,150 436,811 Thêm giỏ hàng
362 Hộp đen 40 x 100 x 2.3 6 29.14 15,591 454,319 17,150 499,751 Thêm giỏ hàng
363 Hộp đen 40 x 100 x 2.5 6 31.56 15,591 492,049 17,150 541,254 Thêm giỏ hàng
364 Hộp đen 40 x 100 x 2.8 6 35.15 15,591 548,020 17,150 602,823 Thêm giỏ hàng
365 Hộp đen 40 x 100 x 3.0 6 37.53 15,591 585,127 17,150 643,640 Thêm giỏ hàng
366 Hộp đen 40 x 100 x 3.2 6 38.39 15,591 598,535 17,150 658,389 Thêm giỏ hàng
367 Hộp đen 50 x 50 x 1.1 6 10.09 17,409 175,658 19,150 193,224 Thêm giỏ hàng
368 Hộp đen 50 x 50 x 1.2 6 10.98 17,409 191,152 19,150 210,267 Thêm giỏ hàng
369 Hộp đen 50 x 50 x 1.4 6 12.74 17,409 221,792 19,150 243,971 Thêm giỏ hàng
370 Hộp đen 50 x 50 x 3.2 6 27.83 15,591 433,895 17,150 477,285 Thêm giỏ hàng
371 Hộp đen 50 x 50 x 3.0 6 26.23 15,591 408,950 17,150 449,845 Thêm giỏ hàng
372 Hộp đen 50 x 50 x 2.8 6 24.6 15,591 383,536 17,150 421,890 Thêm giỏ hàng
373 Hộp đen 50 x 50 x 2.5 6 22.14 15,591 345,183 17,150 379,701 Thêm giỏ hàng
374 Hộp đen 50 x 50 x 2.3 6 20.47 15,591 319,146 17,150 351,061 Thêm giỏ hàng
375 Hộp đen 50 x 50 x 2.0 6 17.94 15,591 279,701 17,150 307,671 Thêm giỏ hàng
376 Hộp đen 50 x 50 x 1.8 6 16.22 16,318 264,681 17,950 291,149 Thêm giỏ hàng
377 Hộp đen 50 x 50 x 1.5 6 13.62 16,955 230,921 18,650 254,013 Thêm giỏ hàng
378 Hộp đen 50 x 100 x 1.4 6 19.33 17,409 336,518 19,150 370,170 Thêm giỏ hàng
379 Hộp đen 50 x 100 x 1.5 6 20.68 16,955 350,620 18,650 385,682 Thêm giỏ hàng
380 Hộp đen 50 x 100 x 1.8 6 24.69 16,318 402,896 17,950 443,186 Thêm giỏ hàng
381 Hộp đen 50 x 100 x 2.0 6 27.34 15,591 426,255 17,150 468,881 Thêm giỏ hàng
382 Hộp đen 50 x 100 x 2.3 6 31.29 15,591 487,840 17,150 536,624 Thêm giỏ hàng
383 Hộp đen 50 x 100 x 2.5 6 33.89 15,591 528,376 17,150 581,214 Thêm giỏ hàng
384 Hộp đen 50 x 100 x 2.8 6 37.77 15,591 588,869 17,150 647,756 Thêm giỏ hàng
385 Hộp đen 50 x 100 x 3.0 6 40.33 15,591 628,781 17,150 691,660 Thêm giỏ hàng
386 Hộp đen 50 x 100 x 3.2 6 42.87 15,591 668,382 17,150 735,221 Thêm giỏ hàng
387 Hộp đen 60 x 60 x 1.1 6 12.16 17,409 211,695 19,150 232,864 Thêm giỏ hàng
388 Hộp đen 60 x 60 x 1.2 6 13.24 17,409 230,496 19,150 253,546 Thêm giỏ hàng
389 Hộp đen 60 x 60 x 1.4 6 15.38 17,409 267,752 19,150 294,527 Thêm giỏ hàng
390 Hộp đen 60 x 60 x 1.5 6 16.45 16,955 278,902 18,650 306,793 Thêm giỏ hàng
391 Hộp đen 60 x 60 x 1.8 6 19.61 16,318 320,000 17,950 352,000 Thêm giỏ hàng
392 Hộp đen 60 x 60 x 2.0 6 21.7 15,591 338,323 17,150 372,155 Thêm giỏ hàng
393 Hộp đen 60 x 60 x 2.3 6 24.8 15,591 386,655 17,150 425,320 Thêm giỏ hàng
394 Hộp đen 60 x 60 x 2.5 6 26.85 15,591 418,616 17,150 460,478 Thêm giỏ hàng
395 Hộp đen 60 x 60 x 2.8 6 29.88 15,591 465,856 17,150 512,442 Thêm giỏ hàng
396 Hộp đen 60 x 60 x 3.0 6 31.88 15,591 497,038 17,150 546,742 Thêm giỏ hàng
397 Hộp đen 60 x 60 x 3.2 6 33.86 15,591 527,908 17,150 580,699 Thêm giỏ hàng
398 Hộp đen 90 x 90 x 1.5 6 24.93 16,955 422,677 18,650 464,945 Thêm giỏ hàng
399 Hộp đen 90 x 90 x 1.8 6 29.79 16,318 486,119 17,950 534,731 Thêm giỏ hàng
400 Hộp đen 90 x 90 x 2.0 6 33.01 15,591 514,656 17,150 566,122 Thêm giỏ hàng
401 Hộp đen 90 x 90 x 2.3 6 37.8 15,591 589,336 17,150 648,270 Thêm giỏ hàng
402 Hộp đen 90 x 90 x 2.5 6 40.98 15,591 638,915 17,150 702,807 Thêm giỏ hàng
403 Hộp đen 90 x 90 x 2.8 6 45.7 15,591 712,505 17,150 783,755 Thêm giỏ hàng
404 Hộp đen 90 x 90 x 3.0 6 48.83 15,591 761,304 17,150 837,435 Thêm giỏ hàng
405 Hộp đen 90 x 90 x 3.2 6 51.94 15,591 809,792 17,150 890,771 Thêm giỏ hàng
406 Hộp đen 90 x 90 x 3.5 6 56.58 15,591 882,134 17,150 970,347 Thêm giỏ hàng
407 Hộp đen 90 x 90 x 3.8 6 61.17 15,591 953,696 17,150 1,049,066 Thêm giỏ hàng
408 Hộp đen 90 x 90 x 4.0 6 64.21 15,591 1,001,092 17,150 1,101,202 Thêm giỏ hàng
409 Hộp đen 60 x 120 x 1.8 6 29.79 17,227 513,200 18,950 564,521 Thêm giỏ hàng
410 Hộp đen 60 x 120 x 2.0 6 33.01 15,591 514,656 17,150 566,122 Thêm giỏ hàng
411 Hộp đen 60 x 120 x 2.3 6 37.8 15,591 589,336 17,150 648,270 Thêm giỏ hàng
412 Hộp đen 60 x 120 x 2.5 6 40.98 15,591 638,915 17,150 702,807 Thêm giỏ hàng
413 Hộp đen 60 x 120 x 2.8 6 45.7 15,591 712,505 17,150 783,755 Thêm giỏ hàng
414 Hộp đen 60 x 120 x 3.0 6 48.83 15,591 761,304 17,150 837,435 Thêm giỏ hàng
415 Hộp đen 60 x 120 x 3.2 6 51.94 15,591 809,792 17,150 890,771 Thêm giỏ hàng
416 Hộp đen 60 x 120 x 3.5 6 56.58 15,591 882,134 17,150 970,347 Thêm giỏ hàng
417 Hộp đen 60 x 120 x 3.8 6 61.17 15,591 953,696 17,150 1,049,066 Thêm giỏ hàng
418 Hộp đen 60 x 120 x 4.0 6 64.21 15,591 1,001,092 17,150 1,101,202 Thêm giỏ hàng
419 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.0 6 62.68 15,591 977,238 17,150 1,074,962 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen Hòa Phát
420 Ống đen D12.7 x 1.0 6 1.73 17,409 30,118 19,150 33,130 Thêm giỏ hàng
421 Ống đen D12.7 x 1.1 6 1.89 17,409 32,903 19,150 36,194 Thêm giỏ hàng
422 Ống đen D12.7 x 1.2 6 2.04 17,409 35,515 19,150 39,066 Thêm giỏ hàng
423 Ống đen D15.9 x 1.0 6 2.2 17,409 38,300 19,150 42,130 Thêm giỏ hàng
424 Ống đen D15.9 x 1.1 6 2.41 17,409 41,956 19,150 46,152 Thêm giỏ hàng
425 Ống đen D15.9 x 1.2 6 2.61 17,409 45,438 19,150 49,982 Thêm giỏ hàng
426 Ống đen D15.9 x 1.4 6 3 17,409 52,227 19,150 57,450 Thêm giỏ hàng
427 Ống đen D15.9 x 1.5 6 3.2 17,409 55,709 19,150 61,280 Thêm giỏ hàng
428 Ống đen D15.9 x 1.8 6 3.76 16,318 61,356 17,950 67,492 Thêm giỏ hàng
429 Ống đen D21.2 x 1.0 6 2.99 17,409 52,053 19,150 57,259 Thêm giỏ hàng
430 Ống đen D21.2 x 1.1 6 3.27 17,409 56,928 19,150 62,621 Thêm giỏ hàng
431 Ống đen D21.2 x 1.2 6 3.55 17,409 61,802 19,150 67,983 Thêm giỏ hàng
432 Ống đen D21.2 x 1.4 6 4.1 17,409 71,377 19,150 78,515 Thêm giỏ hàng
433 Ống đen D21.2 x 1.5 6 4.37 16,955 74,091 18,650 81,501 Thêm giỏ hàng
434 Ống đen D21.2 x 1.8 6 5.17 16,318 84,365 17,950 92,802 Thêm giỏ hàng
435 Ống đen D21.2 x 2.0 6 5.68 15,591 88,556 17,150 97,412 Thêm giỏ hàng
436 Ống đen D21.2 x 2.3 6 6.43 15,591 100,250 17,150 110,275 Thêm giỏ hàng
437 Ống đen D21.2 x 2.5 6 6.92 15,591 107,889 17,150 118,678 Thêm giỏ hàng
438 Ống đen D26.65 x 1.0 6 3.8 17,409 66,155 19,150 72,770 Thêm giỏ hàng
439 Ống đen D26.65 x 1.1 6 4.16 17,409 72,422 19,150 79,664 Thêm giỏ hàng
440 Ống đen D26.65 x 1.2 6 4.52 17,409 78,689 19,150 86,558 Thêm giỏ hàng
441 Ống đen D26.65 x 1.4 6 5.23 17,409 91,050 19,150 100,155 Thêm giỏ hàng
442 Ống đen D26.65 x 1.5 6 5.58 16,955 94,606 18,650 104,067 Thêm giỏ hàng
443 Ống đen D26.65 x 1.8 6 6.62 16,318 108,026 17,950 118,829 Thêm giỏ hàng
444 Ống đen D26.65 x 2.0 6 7.29 15,591 113,658 17,150 125,024 Thêm giỏ hàng
445 Ống đen D26.65 x 2.3 6 8.29 15,591 129,249 17,150 142,174 Thêm giỏ hàng
446 Ống đen D26.65 x 2.5 6 8.93 15,591 139,227 17,150 153,150 Thêm giỏ hàng
447 Ống đen D33.5 x 1.0 6 4.81 17,409 83,738 19,150 92,112 Thêm giỏ hàng
448 Ống đen D33.5 x 1.1 6 5.27 17,409 91,746 19,150 100,921 Thêm giỏ hàng
449 Ống đen D33.5 x 1.2 6 5.74 17,409 99,928 19,150 109,921 Thêm giỏ hàng
450 Ống đen D33.5 x 1.4 6 6.65 17,409 115,770 19,150 127,348 Thêm giỏ hàng
451 Ống đen D33.5 x 1.5 6 7.1 16,955 120,377 18,650 132,415 Thêm giỏ hàng
452 Ống đen D33.5 x 1.8 6 8.44 16,318 137,725 17,950 151,498 Thêm giỏ hàng
453 Ống đen D33.5 x 2.0 6 9.32 15,591 145,307 17,150 159,838 Thêm giỏ hàng
454 Ống đen D33.5 x 2.3 6 10.62 15,591 165,575 17,150 182,133 Thêm giỏ hàng
455 Ống đen D33.5 x 2.5 6 11.47 15,591 178,828 17,150 196,711 Thêm giỏ hàng
456 Ống đen D33.5 x 2.8 6 12.72 15,591 198,316 17,150 218,148 Thêm giỏ hàng
457 Ống đen D33.5 x 3.0 6 13.54 15,591 211,101 17,150 232,211 Thêm giỏ hàng
458 Ống đen D33.5 x 3.2 6 14.35 15,591 223,730 17,150 246,103 Thêm giỏ hàng
459 Ống đen D38.1 x 1.0 6 5.49 17,409 95,576 19,150 105,134 Thêm giỏ hàng
460 Ống đen D38.1 x 1.1 6 6.02 17,409 104,803 19,150 115,283 Thêm giỏ hàng
461 Ống đen D38.1 x 1.2 6 6.55 17,409 114,030 19,150 125,433 Thêm giỏ hàng
462 Ống đen D38.1 x 1.4 6 7.6 17,409 132,309 19,150 145,540 Thêm giỏ hàng
463 Ống đen D38.1 x 1.5 6 8.12 16,955 137,671 18,650 151,438 Thêm giỏ hàng
464 Ống đen D38.1 x 1.8 6 9.67 16,318 157,797 17,950 173,577 Thêm giỏ hàng
465 Ống đen D38.1 x 2.0 6 10.68 15,591 166,511 17,150 183,162 Thêm giỏ hàng
466 Ống đen D38.1 x 2.3 6 12.18 15,591 189,897 17,150 208,887 Thêm giỏ hàng
467 Ống đen D38.1 x 2.5 6 13.17 15,591 205,332 17,150 225,866 Thêm giỏ hàng
468 Ống đen D38.1 x 2.8 6 14.63 15,591 228,095 17,150 250,905 Thêm giỏ hàng
469 Ống đen D38.1 x 3.0 6 15.58 15,591 242,906 17,150 267,197 Thêm giỏ hàng
470 Ống đen D38.1 x 3.2 6 16.53 15,591 257,718 17,150 283,490 Thêm giỏ hàng
471 Ống đen D42.2 x 1.1 6 6.69 17,409 116,467 19,150 128,114 Thêm giỏ hàng
472 Ống đen D42.2 x 1.2 6 7.28 17,409 126,738 19,150 139,412 Thêm giỏ hàng
473 Ống đen D42.2 x 1.4 6 8.45 17,409 147,107 19,150 161,818 Thêm giỏ hàng
474 Ống đen D42.2 x 1.5 6 9.03 16,955 153,100 18,650 168,410 Thêm giỏ hàng
475 Ống đen D42.2 x 1.8 6 10.76 16,318 175,584 17,950 193,142 Thêm giỏ hàng
476 Ống đen D42.2 x 2.0 6 11.9 15,591 185,532 17,150 204,085 Thêm giỏ hàng
477 Ống đen D42.2 x 2.3 6 13.58 15,591 211,725 17,150 232,897 Thêm giỏ hàng
478 Ống đen D42.2 x 2.5 6 14.69 15,591 229,030 17,150 251,934 Thêm giỏ hàng
479 Ống đen D42.2 x 2.8 6 16.32 17,409 284,116 19,150 312,528 Thêm giỏ hàng
480 Ống đen D42.2 x 3.0 6 17.4 17,409 302,918 19,150 333,210 Thêm giỏ hàng
481 Ống đen D42.2 x 3.2 6 18.47 17,409 321,546 19,150 353,701 Thêm giỏ hàng
482 Ống đen D48.1 x 1.2 6 8.33 19,091 159,027 21,000 174,930 Thêm giỏ hàng
483 Ống đen D48.1 x 1.4 6 9.67 19,091 184,609 21,000 203,070 Thêm giỏ hàng
484 Ống đen D48.1 x 1.5 6 10.34 18,318 189,410 20,150 208,351 Thêm giỏ hàng
485 Ống đen D48.1 x 1.8 6 12.33 18,136 223,621 19,950 245,984 Thêm giỏ hàng
486 Ống đen D48.1 x 2.0 6 13.64 17,409 237,460 19,150 261,206 Thêm giỏ hàng
487 Ống đen D48.1 x 2.3 6 15.59 17,409 271,408 19,150 298,549 Thêm giỏ hàng
488 Ống đen D48.1 x 2.5 6 16.87 17,409 293,691 19,150 323,061 Thêm giỏ hàng
489 Ống đen D48.1 x 2.8 6 18.77 17,409 326,769 19,150 359,446 Thêm giỏ hàng
490 Ống đen D48.1 x 3.0 6 20.02 17,409 348,530 19,150 383,383 Thêm giỏ hàng
491 Ống đen D48.1 x 3.2 6 21.26 17,409 370,117 19,150 407,129 Thêm giỏ hàng
492 Ống đen D59.9 x 1.4 6 12.12 19,091 231,382 21,000 254,520 Thêm giỏ hàng
493 Ống đen D59.9 x 1.5 6 12.96 18,318 237,404 20,150 261,144 Thêm giỏ hàng
494 Ống đen D59.9 x 1.8 6 15.47 18,136 280,570 19,950 308,627 Thêm giỏ hàng
495 Ống đen D59.9 x 2.0 6 17.13 17,409 298,218 19,150 328,040 Thêm giỏ hàng
496 Ống đen D59.9 x 2.3 6 19.6 17,409 341,218 19,150 375,340 Thêm giỏ hàng
497 Ống đen D59.9 x 2.5 6 21.23 17,409 369,595 19,150 406,555 Thêm giỏ hàng
498 Ống đen D59.9 x 2.8 6 23.66 17,409 411,899 19,150 453,089 Thêm giỏ hàng
499 Ống đen D59.9 x 3.0 6 25.26 15,591 393,826 17,150 433,209 Thêm giỏ hàng
500 Ống đen D59.9 x 3.2 6 26.85 15,591 418,616 17,150 460,478 Thêm giỏ hàng
501 Ống đen D75.6 x 1.5 6 16.45 16,955 278,902 18,650 306,793 Thêm giỏ hàng
502 Ống đen D75.6 x 1.8 6 49.66 16,318 810,361 17,950 891,397 Thêm giỏ hàng
503 Ống đen D75.6 x 2.0 6 21.78 15,591 339,570 17,150 373,527 Thêm giỏ hàng
504 Ống đen D75.6 x 2.3 6 24.95 15,591 388,993 17,150 427,893 Thêm giỏ hàng
505 Ống đen D75.6 x 2.5 6 27.04 15,591 421,578 17,150 463,736 Thêm giỏ hàng
506 Ống đen D75.6 x 2.8 6 30.16 15,591 470,222 17,150 517,244 Thêm giỏ hàng
507 Ống đen D75.6 x 3.0 6 32.23 15,591 502,495 17,150 552,745 Thêm giỏ hàng
508 Ống đen D75.6 x 3.2 6 34.28 15,591 534,456 17,150 587,902 Thêm giỏ hàng
509 Ống đen D88.3 x 1.5 6 19.27 16,955 326,714 18,650 359,386 Thêm giỏ hàng
510 Ống đen D88.3 x 1.8 6 23.04 16,318 375,971 17,950 413,568 Thêm giỏ hàng
511 Ống đen D88.3 x 2.0 6 25.54 15,591 398,192 17,150 438,011 Thêm giỏ hàng
512 Ống đen D88.3 x 2.3 6 29.27 15,591 456,346 17,150 501,981 Thêm giỏ hàng
513 Ống đen D88.3 x 2.5 6 31.74 15,591 494,855 17,150 544,341 Thêm giỏ hàng
514 Ống đen D88.3 x 2.8 6 35.42 15,591 552,230 17,150 607,453 Thêm giỏ hàng
515 Ống đen D88.3 x 3.0 6 37.87 15,591 590,428 17,150 649,471 Thêm giỏ hàng
516 Ống đen D88.3 x 3.2 6 40.3 15,591 628,314 17,150 691,145 Thêm giỏ hàng
517 Ống đen D108.0 x 1.8 6 28.29 16,318 461,641 17,950 507,806 Thêm giỏ hàng
518 Ống đen D108.0 x 2.0 6 31.37 15,591 489,087 17,150 537,996 Thêm giỏ hàng
519 Ống đen D108.0 x 2.3 6 35.97 15,591 560,805 17,150 616,886 Thêm giỏ hàng
520 Ống đen D108.0 x 2.5 6 39.03 15,591 608,513 17,150 669,365 Thêm giỏ hàng
521 Ống đen D108.0 x 2.8 6 45.86 15,591 714,999 17,150 786,499 Thêm giỏ hàng
522 Ống đen D108.0 x 3.0 6 46.61 15,591 726,692 17,150 799,362 Thêm giỏ hàng
523 Ống đen D108.0 x 3.2 6 49.62 15,591 773,621 17,150 850,983 Thêm giỏ hàng
524 Ống đen D113.5 x 1.8 6 29.75 16,318 485,466 17,950 534,013 Thêm giỏ hàng
525 Ống đen D113.5 x 2.0 6 33 15,591 514,500 17,150 565,950 Thêm giỏ hàng
526 Ống đen D113.5 x 2.3 6 37.84 15,591 589,960 17,150 648,956 Thêm giỏ hàng
527 Ống đen D113.5 x 2.5 6 41.06 15,591 640,163 17,150 704,179 Thêm giỏ hàng
528 Ống đen D113.5 x 2.8 6 45.86 15,591 714,999 17,150 786,499 Thêm giỏ hàng
529 Ống đen D113.5 x 3.0 6 49.05 15,591 764,734 17,150 841,208 Thêm giỏ hàng
530 Ống đen D113.5 x 3.2 6 52.23 15,591 814,313 17,150 895,745 Thêm giỏ hàng
531 Ống đen D126.8 x 1.8 6 33.29 16,318 543,232 17,950 597,556 Thêm giỏ hàng
532 Ống đen D126.8 x 2.0 6 36.93 15,591 575,772 17,150 633,350 Thêm giỏ hàng
533 Ống đen D126.8 x 2.3 6 42.37 15,591 660,587 17,150 726,646 Thêm giỏ hàng
534 Ống đen D126.8 x 2.5 6 45.98 15,591 716,870 17,150 788,557 Thêm giỏ hàng
535 Ống đen D126.8 x 2.8 6 54.37 15,591 847,678 17,150 932,446 Thêm giỏ hàng
536 Ống đen D126.8 x 3.0 6 54.96 15,591 856,876 17,150 942,564 Thêm giỏ hàng
537 Ống đen D126.8 x 3.2 6 58.52 15,591 912,380 17,150 1,003,618 Thêm giỏ hàng
538 Ống đen D113.5 x 4.0 14 64.81 15,591 1,010,447 17,150 1,111,492 Thêm giỏ hàng
Thép hộp đen cỡ lớn
539 Thép hộp 250 x 250 x 10 6 448.39 17,682 7,928,350 19,450 8,721,186 Thêm giỏ hàng
540 Thép hộp 250 x 250 x 8 6 362.33 17,955 6,505,470 19,750 7,156,018 Thêm giỏ hàng
541 Thép hộp 250 x 250 x 6 6 274.46 17,682 4,852,952 19,450 5,338,247 Thêm giỏ hàng
542 Thép hộp 250 x 250 x 5 6 229.85 17,682 4,064,166 19,450 4,470,583 Thêm giỏ hàng
543 Thép hộp 250 x 250 x 4 6 184.78 17,682 3,267,246 19,450 3,593,971 Thêm giỏ hàng
544 Thép hộp 200 x 200 x 8 6 286.97 17,682 5,074,151 19,450 5,581,567 Thêm giỏ hàng
545 Thép hộp 200 x 200 x 6 6 217.94 17,682 3,853,575 19,450 4,238,933 Thêm giỏ hàng
546 Thép hộp đen 200 x 200 x 5 6 182.75 17,682 3,231,352 19,450 3,554,488 Thêm giỏ hàng
547 Thép hộp 200 x 200 x 4 6 147.1 17,682 2,600,995 19,450 2,861,095 Thêm giỏ hàng
548 Hộp đen 125 x 125 x 6 x 6000 6 134.52 16,500 2,219,580 18,150 2,441,538 Thêm giỏ hàng
549 Hộp đen 125 x 125 x 5 x 6000 6 113.04 16,500 1,865,160 18,150 2,051,676 Thêm giỏ hàng
550 Hộp đen 125 x 125 x 4.5 x 6000 6 101.04 16,500 1,667,160 18,150 1,833,876 Thêm giỏ hàng
551 Hộp đen 125 x 125 x 2.5 x 6000 6 57.46 16,500 948,090 18,150 1,042,899 Thêm giỏ hàng
552 Hộp đen 75 x 150 x 4.5 x 6000 6 91.56 15,591 1,427,504 17,150 1,570,254 Thêm giỏ hàng
553 Hộp đen 75 x 150 x 2.5 x 6000 6 51.81 15,591 807,765 17,150 888,542 Thêm giỏ hàng
554 Hộp đen 300 x 300 x 12 6 651.11 17,955 11,690,384 19,750 12,859,423 Thêm giỏ hàng
555 Hộp đen 300 x 300 x 10 6 546.36 17,955 9,809,645 19,750 10,790,610 Thêm giỏ hàng
556 Hộp đen 300 x 300 x 8 6 440.102 17,955 7,901,831 19,750 8,692,015 Thêm giỏ hàng
557 Hộp đen 200 x 200 x 12 6 425.03 17,955 7,631,220 19,750 8,394,343 Thêm giỏ hàng
558 Hộp đen 200 x 200 x 10 6 357.96 17,955 6,427,009 19,750 7,069,710 Thêm giỏ hàng
559 Hộp đen 180 x 180 x 10 6 320.28 17,500 5,604,900 19,250 6,165,390 Thêm giỏ hàng
560 Hộp đen 180 x 180 x 8 6 259.24 17,500 4,536,700 19,250 4,990,370 Thêm giỏ hàng
561 Hộp đen 180 x 180 x 6 6 196.69 17,500 3,442,075 19,250 3,786,283 Thêm giỏ hàng
562 Hộp đen 180 x 180 x 5 6 165.79 17,500 2,901,325 19,250 3,191,458 Thêm giỏ hàng
563 Hộp đen 160 x 160 x 12 6 334.8 17,500 5,859,000 19,250 6,444,900 Thêm giỏ hàng
564 Hộp đen 160 x 160 x 8 6 229.09 17,500 4,009,075 19,250 4,409,983 Thêm giỏ hàng
565 Hộp đen 160 x 160 x 6 6 174.08 17,500 3,046,400 19,250 3,351,040 Thêm giỏ hàng
566 Hộp đen 160 x 160 x 5 6 146.01 17,500 2,555,175 19,250 2,810,693 Thêm giỏ hàng
567 Hộp đen 150 x 250 x 8 6 289.38 16,500 4,774,770 18,150 5,252,247 Thêm giỏ hàng
568 Hộp đen 150 x 250 x 5 6 183.69 16,500 3,030,885 18,150 3,333,974 Thêm giỏ hàng
569 Hộp đen 150 x 150 x 5 6 136.59 16,500 2,253,735 18,150 2,479,109 Thêm giỏ hàng
570 Hộp đen 140 x 140 x 8 6 198.95 16,500 3,282,675 18,150 3,610,943 Thêm giỏ hàng
571 Hộp đen 140 x 140 x 6 6 151.47 16,500 2,499,255 18,150 2,749,181 Thêm giỏ hàng
572 Hộp đen 140 x 140 x 5 6 127.17 16,500 2,098,305 18,150 2,308,136 Thêm giỏ hàng
573 Hộp đen 120 x 120 x 6 6 128.87 15,591 2,009,200 17,150 2,210,121 Thêm giỏ hàng
574 Hộp đen 120 x 120 x 5 6 108.33 15,591 1,688,963 17,150 1,857,860 Thêm giỏ hàng
575 Hộp đen 100 x 200 x 8 6 214.02 17,955 3,842,632 19,750 4,226,895 Thêm giỏ hàng
576 Hộp đen 100 x 140 x 6 6 128.86 16,500 2,126,190 18,150 2,338,809 Thêm giỏ hàng
577 Hộp đen 100 x 100 x 5 6 89.49 15,955 1,427,772 17,550 1,570,550 Thêm giỏ hàng
578 Hộp đen 100 x 100 x 10 6 169.56 15,955 2,705,253 17,550 2,975,778 Thêm giỏ hàng
579 Hộp đen 100 x 100 x 2.0 6 36.78 15,955 586,808 17,550 645,489 Thêm giỏ hàng
580 Thép Hòa Phát 100 x 100 x 2.5 6 45.69 15,591 712,349 17,150 783,584 Thêm giỏ hàng
581 Hộp đen 100 x 100 x 2.8 6 50.98 15,591 794,825 17,150 874,307 Thêm giỏ hàng
582 Hộp đen 100 x 100 x 3.0 6 54.49 15,591 849,549 17,150 934,504 Thêm giỏ hàng
583 Hộp đen 100 x 100 x 3.2 6 57.97 15,591 903,805 17,150 994,186 Thêm giỏ hàng
584 Hộp đen 100 x 100 x 3.5 6 79.66 15,591 1,241,972 17,150 1,366,169 Thêm giỏ hàng
585 Hộp đen 100 x 100 x 3.8 6 68.33 15,591 1,065,327 17,150 1,171,860 Thêm giỏ hàng
586 Thép hộp đen 100 x 100 x 4.0 6 71.74 15,591 1,118,492 17,150 1,230,341 Thêm giỏ hàng
587 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.0 6 46.2 15,591 720,300 17,150 792,330 Thêm giỏ hàng
588 Hộp đen 100 x 150 x 2.5 6 57.46 15,591 895,854 17,150 985,439 Thêm giỏ hàng
589 Thép hộp đen 100 x 150 x 2.8 6 64.17 15,591 1,000,469 17,150 1,100,516 Thêm giỏ hàng
590 Thép hộp đen 100 x 150 x 3.2 6 73.04 15,591 1,138,760 17,150 1,252,636 Thêm giỏ hàng
591 Hộp đen 100 x 150 x 3.5 6 79.66 15,591 1,241,972 17,150 1,366,169 Thêm giỏ hàng
592 Hộp đen 100 x 150 x 3.8 6 86.23 15,591 1,344,404 17,150 1,478,845 Thêm giỏ hàng
593 Hộp đen 100 x 150 x 4.0 6 90.58 15,591 1,412,225 17,150 1,553,447 Thêm giỏ hàng
594 Hộp đen 150 x 150 x 2.0 6 55.62 16,500 917,730 18,150 1,009,503 Thêm giỏ hàng
595 Hộp đen 150 x 150 x 2.5 6 69.24 16,500 1,142,460 18,150 1,256,706 Thêm giỏ hàng
596 Hộp đen 150 x 150 x 2.8 6 77.36 16,500 1,276,440 18,150 1,404,084 Thêm giỏ hàng
597 Hộp đen 150 x 150 x 3.0 6 82.75 16,500 1,365,375 18,150 1,501,913 Thêm giỏ hàng
598 Hộp đen 150 x 150 x 3.2 6 88.12 16,500 1,453,980 18,150 1,599,378 Thêm giỏ hàng
599 Hộp đen 150 x 150 x 3.5 6 96.14 16,500 1,586,310 18,150 1,744,941 Thêm giỏ hàng
600 Hộp đen 150 x 150 x 3.8 6 104.12 16,500 1,717,980 18,150 1,889,778 Thêm giỏ hàng
601 Hộp đen 150 x 150 x 4.0 6 109.42 16,500 1,805,430 18,150 1,985,973 Thêm giỏ hàng
602 Hộp đen 100 x 200 x 2.0 6 55.62 16,500 917,730 18,150 1,009,503 Thêm giỏ hàng
603 Hộp đen 100 x 200 x 2.5 6 69.24 16,500 1,142,460 18,150 1,256,706 Thêm giỏ hàng
604 Hộp đen 100 x 200 x 2.8 6 77.36 16,500 1,276,440 18,150 1,404,084 Thêm giỏ hàng
605 Hộp đen 100 x 200 x 3.0 6 82.75 16,500 1,365,375 18,150 1,501,913 Thêm giỏ hàng
606 Hộp đen 100 x 200 x 3.2 6 88.12 16,500 1,453,980 18,150 1,599,378 Thêm giỏ hàng
607 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 6 96.14 16,500 1,586,310 18,150 1,744,941 Thêm giỏ hàng
608 Hộp đen 100 x 200 x 3.8 6 104.12 16,500 1,717,980 18,150 1,889,778 Thêm giỏ hàng
609 Hộp đen 100 x 200 x 4.0 6 109.42 16,500 1,805,430 18,150 1,985,973 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen cỡ lớn
610 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 3.96 6 80.46 15,591 1,254,445 17,150 1,379,889 Thêm giỏ hàng
611 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 4.78 6 96.54 15,591 1,505,146 17,150 1,655,661 Thêm giỏ hàng
612 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 5.56 6 111.66 15,591 1,740,881 17,150 1,914,969 Thêm giỏ hàng
613 Ống đen cỡ lớn D141.3 x 6.35 6 130.62 15,591 2,036,485 17,150 2,240,133 Thêm giỏ hàng
614 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 3.96 6 96.24 16,500 1,587,960 18,150 1,746,756 Thêm giỏ hàng
615 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 4.78 6 115.62 16,500 1,907,730 18,150 2,098,503 Thêm giỏ hàng
616 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 5.56 6 133.86 16,500 2,208,690 18,150 2,429,559 Thêm giỏ hàng
617 Ống đen cỡ lớn D168.3 x 6.35 6 152.16 16,500 2,510,640 18,150 2,761,704 Thêm giỏ hàng
618 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 4.78 6 151.56 16,500 2,500,740 18,150 2,750,814 Thêm giỏ hàng
619 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.16 6 163.32 16,500 2,694,780 18,150 2,964,258 Thêm giỏ hàng
620 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 5.56 6 175.68 16,500 2,898,720 18,150 3,188,592 Thêm giỏ hàng
621 Ống đen cỡ lớn D219.1 x 6.35 6 199.86 16,500 3,297,690 18,150 3,627,459 Thêm giỏ hàng
622 Ống đen cỡ lớn D273 x 6.35 6 250.5 16,500 4,133,250 18,150 4,546,575 Thêm giỏ hàng
623 Ống đen cỡ lớn D273 x 7.8 6 306.06 16,500 5,049,990 18,150 5,554,989 Thêm giỏ hàng
624 Ống đen cỡ lớn D273 x 9.27 6 361.68 16,500 5,967,720 18,150 6,564,492 Thêm giỏ hàng
625 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 4.57 6 215.82 17,955 3,874,950 19,750 4,262,445 Thêm giỏ hàng
626 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 6.35 6 298.2 17,955 5,354,045 19,750 5,889,450 Thêm giỏ hàng
627 Ống đen cỡ lớn D323.9 x 8.38 6 391.02 17,955 7,020,586 19,750 7,722,645 Thêm giỏ hàng
628 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 4.78 6 247.74 17,955 4,448,059 19,750 4,892,865 Thêm giỏ hàng
629 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,955 5,889,450 19,750 6,478,395 Thêm giỏ hàng
630 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 7.93 6 407.52 17,955 7,316,836 19,750 8,048,520 Thêm giỏ hàng
631 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 9.53 6 487.5 17,955 8,752,841 19,750 9,628,125 Thêm giỏ hàng
632 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 11.1 6 565.56 17,955 10,154,373 19,750 11,169,810 Thêm giỏ hàng
633 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 12.7 6 644.04 17,955 11,563,445 19,750 12,719,790 Thêm giỏ hàng
634 Ống đen cỡ lớn D406 x 6.35 6 375.72 17,955 6,745,882 19,750 7,420,470 Thêm giỏ hàng
635 Ống đen cỡ lớn D406 x 7.93 6 467.34 17,955 8,390,877 19,750 9,229,965 Thêm giỏ hàng
636 Ống đen cỡ lớn D406 x 9.53 6 559.38 17,955 10,043,414 19,750 11,047,755 Thêm giỏ hàng
637 Ống đen cỡ lớn D406 x 12.7 6 739.44 17,955 13,276,309 19,750 14,603,940 Thêm giỏ hàng
638 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 6.35 6 526.26 17,955 9,448,759 19,750 10,393,635 Thêm giỏ hàng
639 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 7.93 6 526.26 17,955 9,448,759 19,750 10,393,635 Thêm giỏ hàng
640 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 9.53 6 630.96 17,955 11,328,600 19,750 12,461,460 Thêm giỏ hàng
641 Ống đen cỡ lớn D457.2 x 11.1 6 732.3 17,955 13,148,114 19,750 14,462,925 Thêm giỏ hàng
642 Ống đen cỡ lớn D508 x 6.35 6 471.12 17,955 8,458,745 19,750 9,304,620 Thêm giỏ hàng
643 Ống đen cỡ lớn D508 x 9.53 6 702.54 17,955 12,613,786 19,750 13,875,165 Thêm giỏ hàng
644 Ống đen cỡ lớn D508 x 12.7 6 930.3 17,955 16,703,114 19,750 18,373,425 Thêm giỏ hàng
645 Ống đen cỡ lớn D610 x 6.35 6 566.88 17,955 10,178,073 19,750 11,195,880 Thêm giỏ hàng
646 Ống đen cỡ lớn D610 x 9.53 6 846.3 17,955 15,194,932 19,750 16,714,425 Thêm giỏ hàng
647 Ống đen cỡ lớn D610 x 12.7 6 1121.88 17,955 20,142,845 19,750 22,157,130 Thêm giỏ hàng
648 Ống đen cỡ lớn D355.6 x 6.35 6 328.02 17,955 5,889,450 19,750 6,478,395 Thêm giỏ hàng
Thép ống đen siêu dày
649 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.0 6 22.61 15,591 352,510 17,150 387,762 Thêm giỏ hàng
650 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.2 6 23.62 15,591 368,257 17,150 405,083 Thêm giỏ hàng
651 Ống đen siêu dày D42.2 x 4.5 6 25.1 15,591 391,332 17,150 430,465 Thêm giỏ hàng
652 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.0 6 26.1 15,591 406,923 17,150 447,615 Thêm giỏ hàng
653 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.2 6 27.28 15,591 425,320 17,150 467,852 Thêm giỏ hàng
654 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.5 6 29.03 15,591 452,604 17,150 497,865 Thêm giỏ hàng
655 Ống đen siêu dày D48.1 x 4.8 6 30.75 15,591 479,420 17,150 527,363 Thêm giỏ hàng
656 Ống đen siêu dày D48.1 x 5.0 6 31.89 15,591 497,194 17,150 546,914 Thêm giỏ hàng
657 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.0 6 33.09 15,591 515,903 17,150 567,494 Thêm giỏ hàng
658 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.2 6 34.62 15,591 539,757 17,150 593,733 Thêm giỏ hàng
659 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.5 6 36.89 15,591 575,149 17,150 632,664 Thêm giỏ hàng
660 Ống đen siêu dày D59.9 x 4.8 6 39.13 15,591 610,072 17,150 671,080 Thêm giỏ hàng
661 Ống đen siêu dày D59.9 x 5.0 6 40.62 15,591 633,303 17,150 696,633 Thêm giỏ hàng
662 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.0 6 42.38 15,591 660,743 17,150 726,817 Thêm giỏ hàng
663 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.2 6 44.37 15,591 691,769 17,150 760,946 Thêm giỏ hàng
664 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.5 6 47.34 15,591 738,074 17,150 811,881 Thêm giỏ hàng
665 Ống đen siêu dày D75.6 x 4.8 6 50.29 15,591 784,067 17,150 862,474 Thêm giỏ hàng
666 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.0 6 52.23 15,591 814,313 17,150 895,745 Thêm giỏ hàng
667 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.2 6 54.17 15,955 864,258 17,550 950,684 Thêm giỏ hàng
668 Ống đen siêu dày D75.6 x 5.5 6 57.05 15,955 910,207 17,550 1,001,228 Thêm giỏ hàng
669 Ống đen siêu dày D75.6 x 6.0 6 61.79 15,955 985,831 17,550 1,084,415 Thêm giỏ hàng
670 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.0 6 49.9 15,591 777,986 17,150 855,785 Thêm giỏ hàng
671 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.2 6 52.27 15,591 814,937 17,150 896,431 Thêm giỏ hàng
672 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.5 6 55.8 15,591 869,973 17,150 956,970 Thêm giỏ hàng
673 Ống đen siêu dày D88.3 x 4.8 6 59.31 15,591 924,697 17,150 1,017,167 Thêm giỏ hàng
674 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.0 6 61.63 15,955 983,279 17,550 1,081,607 Thêm giỏ hàng
675 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.2 6 63.94 15,955 1,020,134 17,550 1,122,147 Thêm giỏ hàng
676 Ống đen siêu dày D88.3 x 5.5 6 67.39 15,955 1,075,177 17,550 1,182,695 Thêm giỏ hàng
677 Ống đen siêu dày D88.3 x 6.0 6 73.07 15,955 1,165,799 17,550 1,282,379 Thêm giỏ hàng
678 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.0 6 64.81 15,591 1,010,447 17,150 1,111,492 Thêm giỏ hàng
679 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.2 6 67.93 15,591 1,059,090 17,150 1,165,000 Thêm giỏ hàng
680 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.5 6 72.58 15,591 1,131,588 17,150 1,244,747 Thêm giỏ hàng
681 Ống đen siêu dày D113.5 x 4.8 6 77.2 15,591 1,203,618 17,150 1,323,980 Thêm giỏ hàng
682 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.0 6 80.27 15,955 1,280,671 17,550 1,408,739 Thêm giỏ hàng
683 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.2 6 83.33 15,955 1,329,492 17,550 1,462,442 Thêm giỏ hàng
684 Ống đen siêu dày D113.5 x 5.5 6 87.89 15,955 1,402,245 17,550 1,542,470 Thêm giỏ hàng
685 Ống đen siêu dày D113.5 x 6.0 6 95.44 15,955 1,522,702 17,550 1,674,972 Thêm giỏ hàng
686 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.0 6 72.68 15,591 1,133,147 17,150 1,246,462 Thêm giỏ hàng
687 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.2 6 76.19 15,591 1,187,871 17,150 1,306,659 Thêm giỏ hàng
688 Ống đen siêu dày D126.8 x 4.5 6 81.43 15,591 1,269,568 17,150 1,396,525 Thêm giỏ hàng
Ống mạ kẽm nhúng nóng
689 Ống MKNN D21.2 x 1.6 6 4.642 27,000 125,334 29,700 137,867 Thêm giỏ hàng
690 Ống MKNN D21.2 x 1.9 6 5.484 26,273 144,080 28,900 158,488 Thêm giỏ hàng
691 Ống MKNN D21.2 x 2.1 6 5.938 25,455 151,149 28,000 166,264 Thêm giỏ hàng
692 Ống MKNN D21.2 x 2.6 6 7.26 25,455 184,800 28,000 203,280 Thêm giỏ hàng
693 Ống MKNN D26.65 x 1.6 6 5.933 27,000 160,191 29,700 176,210 Thêm giỏ hàng
694 Ống MKNN D26.65 x 1.9 6 6.96 26,273 182,858 28,900 201,144 Thêm giỏ hàng
695 Ống MKNN D26.65 x 2.1 6 7.704 25,455 196,102 28,000 215,712 Thêm giỏ hàng
696 Ống MKNN D26.65 x 2.3 6 8.286 25,455 210,916 28,000 232,008 Thêm giỏ hàng
697 Ống MKNN D26.65 x 2.6 6 9.36 25,455 238,255 28,000 262,080 Thêm giỏ hàng
698 Ống MKNN D33.5 x 1.6 6 7.556 27,000 204,012 29,700 224,413 Thêm giỏ hàng
699 Ống MKNN D33.5 x 1.9 6 8.89 26,273 233,565 28,900 256,921 Thêm giỏ hàng
700 Ống MKNN D33.5 x 2.1 6 9.762 25,455 248,487 28,000 273,336 Thêm giỏ hàng
701 Ống MKNN D33.5 x 2.3 6 10.722 25,455 272,924 28,000 300,216 Thêm giỏ hàng
702 Ống MKNN D33.5 x 2.6 6 11.886 25,455 302,553 28,000 332,808 Thêm giỏ hàng
703 Ống MKNN D33.5 x 3.2 6 14.4 25,455 366,545 28,000 403,200 Thêm giỏ hàng
704 Ống MKNN D42.2 x 1.6 6 9.617 27,000 259,659 29,700 285,625 Thêm giỏ hàng
705 Ống MKNN D42.2 x 1.9 6 11.34 26,273 297,933 28,900 327,726 Thêm giỏ hàng
706 Ống MKNN D42.2 x 2.1 6 12.467 25,455 317,342 28,000 349,076 Thêm giỏ hàng
707 Ống MKNN D42.2 x 2.3 6 13.56 25,455 345,164 28,000 379,680 Thêm giỏ hàng
708 Ống MKNN D42.2 x 2.6 6 15.24 25,455 387,927 28,000 426,720 Thêm giỏ hàng
709 Ống MKNN D42.2 x 2.9 6 16.868 25,455 429,367 28,000 472,304 Thêm giỏ hàng
710 Ống MKNN D42.2 x 3.2 6 18.6 25,455 473,455 28,000 520,800 Thêm giỏ hàng
711 Ống MKNN D48.1 x 1.6 6 11.014 27,000 297,378 29,700 327,116 Thêm giỏ hàng
712 Ống MKNN D48.1 x 1.9 6 12.99 26,273 341,283 28,900 375,411 Thêm giỏ hàng
713 Ống MKNN D48.1 x 2.1 6 14.3 25,455 364,000 28,000 400,400 Thêm giỏ hàng
714 Ống MKNN D48.1 x 2.3 6 15.59 25,455 396,836 28,000 436,520 Thêm giỏ hàng
715 Ống MKNN D48.1 x 2.5 6 16.98 25,455 432,218 28,000 475,440 Thêm giỏ hàng
716 Ống MKNN D48.1 x 2.9 6 19.38 25,455 493,309 28,000 542,640 Thêm giỏ hàng
717 Ống MKNN D48.1 x 3.2 6 21.42 25,455 545,236 28,000 599,760 Thêm giỏ hàng
718 Ống MKNN D48.1 x 3.6 6 23.711 25,455 603,553 28,000 663,908 Thêm giỏ hàng
719 Ống MKNN D59.9 x 1.9 6 16.314 26,273 428,613 28,900 471,475 Thêm giỏ hàng
720 Ống MKNN D59.9 x 2.1 6 17.97 25,455 457,418 28,000 503,160 Thêm giỏ hàng
721 Ống MKNN D59.9 x 2.3 6 19.612 25,455 499,215 28,000 549,136 Thêm giỏ hàng
722 Ống MKNN D59.9 x 2.6 6 22.158 25,455 564,022 28,000 620,424 Thêm giỏ hàng
723 Ống MKNN D59.9 x 2.9 6 24.48 26,364 645,382 29,000 709,920 Thêm giỏ hàng
724 Ống MKNN D59.9 x 3.2 6 26.861 26,364 708,154 29,000 778,969 Thêm giỏ hàng
725 Ống MKNN D59.9 x 3.6 6 30.18 25,455 768,218 28,000 845,040 Thêm giỏ hàng
726 Ống MKNN D59.9 x 4.0 6 33.103 25,455 842,622 28,000 926,884 Thêm giỏ hàng
727 Ống MKNN D75.6 x 2.1 6 22.851 25,455 581,662 28,000 639,828 Thêm giỏ hàng
728 Ống MKNN D75.6 x 2.3 6 24.958 25,455 635,295 28,000 698,824 Thêm giỏ hàng
729 Ống MKNN D75.6 x 2.5 6 27.04 25,455 688,291 28,000 757,120 Thêm giỏ hàng
730 Ống MKNN D75.6 x 2.7 6 29.14 25,455 741,745 28,000 815,920 Thêm giỏ hàng
731 Ống MKNN D75.6 x 2.9 6 31.368 25,455 798,458 28,000 878,304 Thêm giỏ hàng
732 Ống MKNN D75.6 x 3.2 6 34.26 25,455 872,073 28,000 959,280 Thêm giỏ hàng
733 Ống MKNN D75.6 x 3.6 6 38.58 25,455 982,036 28,000 1,080,240 Thêm giỏ hàng
734 Ống MKNN D75.6 x 4.0 6 42.407 25,455 1,079,451 28,000 1,187,396 Thêm giỏ hàng
735 Ống MKNN D75.6 x 4.2 6 44.395 25,455 1,130,055 28,000 1,243,060 Thêm giỏ hàng
736 Ống MKNN D75.6 x 4.5 6 47.366 25,455 1,205,680 28,000 1,326,248 Thêm giỏ hàng
737 Ống MKNN D88.3 x 2.1 6 26.799 25,455 682,156 28,000 750,372 Thêm giỏ hàng
738 Ống MKNN D88.3 x 2.3 6 29.283 25,455 745,385 28,000 819,924 Thêm giỏ hàng
739 Ống MKNN D88.3 x 2.5 6 31.74 25,455 807,927 28,000 888,720 Thêm giỏ hàng
740 Ống MKNN D88.3 x 2.7 6 34.22 25,455 871,055 28,000 958,160 Thêm giỏ hàng
741 Ống MKNN D88.3 x 2.9 6 36.828 25,455 937,440 28,000 1,031,184 Thêm giỏ hàng
742 Ống MKNN D88.3 x 3.2 6 40.32 25,455 1,026,327 28,000 1,128,960 Thêm giỏ hàng
743 Ống MKNN D88.3 x 3.6 6 50.22 25,455 1,278,327 28,000 1,406,160 Thêm giỏ hàng
744 Ống MKNN D88.3 x 4.0 6 50.208 26,364 1,323,665 29,000 1,456,032 Thêm giỏ hàng
745 Ống MKNN D88.3 x 4.2 6 52.291 25,455 1,331,044 28,000 1,464,148 Thêm giỏ hàng
746 Ống MKNN D88.3 x 4.5 6 55.833 25,455 1,421,204 28,000 1,563,324 Thêm giỏ hàng
747 Ống MKNN D108.0 x 2.5 6 39.046 25,455 993,898 28,000 1,093,288 Thêm giỏ hàng
748 Ống MKNN D108.0 x 2.7 6 42.09 26,364 1,109,645 29,000 1,220,610 Thêm giỏ hàng
749 Ống MKNN D108.0 x 2.9 6 45.122 25,455 1,148,560 28,000 1,263,416 Thêm giỏ hàng
750 Ống MKNN D108.0 x 3.0 6 46.633 25,455 1,187,022 28,000 1,305,724 Thêm giỏ hàng
751 Ống MKNN D108.0 x 3.2 6 49.648 25,455 1,263,767 28,000 1,390,144 Thêm giỏ hàng
752 Ống MKNN D113.5 x 2.5 6 41.06 25,455 1,045,164 28,000 1,149,680 Thêm giỏ hàng
753 Ống MKNN D113.5 x 2.7 6 44.29 25,455 1,127,382 28,000 1,240,120 Thêm giỏ hàng
754 Ống MKNN D113.5 x 2.9 6 47.484 25,455 1,208,684 28,000 1,329,552 Thêm giỏ hàng
755 Ống MKNN D113.5 x 3.0 6 49.07 25,455 1,249,055 28,000 1,373,960 Thêm giỏ hàng
756 Ống MKNN D113.5 x 3.2 6 52.578 25,455 1,338,349 28,000 1,472,184 Thêm giỏ hàng
757 Ống MKNN D113.5 x 3.6 6 58.5 25,455 1,489,091 28,000 1,638,000 Thêm giỏ hàng
758 Ống MKNN D113.5 x 4.0 6 64.84 25,455 1,650,473 28,000 1,815,520 Thêm giỏ hàng
759 Ống MKNN D113.5 x 4.2 6 67.937 25,455 1,729,305 28,000 1,902,236 Thêm giỏ hàng
760 Ống MKNN D113.5 x 4.4 6 71.065 25,455 1,808,927 28,000 1,989,820 Thêm giỏ hàng
761 Ống MKNN D113.5 x 4.5 6 72.615 25,455 1,848,382 28,000 2,033,220 Thêm giỏ hàng
762 Ống MKNN D141.3 x 3.96 6 80.46 26,364 2,121,218 29,000 2,333,340 Thêm giỏ hàng
763 Ống MKNN D141.3 x 4.78 6 96.54 26,364 2,545,145 29,000 2,799,660 Thêm giỏ hàng
764 Ống MKNN D141.3 x 5.56 6 111.66 26,364 2,943,764 29,000 3,238,140 Thêm giỏ hàng
765 Ống MKNN D141.3 x 6.55 6 130.62 26,364 3,443,618 29,000 3,787,980 Thêm giỏ hàng
766 Ống MKNN D168.3 x 3.96 6 96.24 26,364 2,537,236 29,000 2,790,960 Thêm giỏ hàng
767 Ống MKNN D168.3 x 4.78 6 115.62 26,364 3,048,164 29,000 3,352,980 Thêm giỏ hàng
768 Ống MKNN D168.3 x 5.56 6 133.86 26,364 3,529,036 29,000 3,881,940 Thêm giỏ hàng
769 Ống MKNN D168.3 x 6.35 6 152.16 26,364 4,011,491 29,000 4,412,640 Thêm giỏ hàng
770 Ống MKNN D219.1 x 4.78 6 151.56 26,364 3,995,673 29,000 4,395,240 Thêm giỏ hàng
771 Ống MKNN D219.1 x 5.16 6 163.32 26,364 4,305,709 29,000 4,736,280 Thêm giỏ hàng
772 Ống MKNN D219.1 x 5.56 6 175.68 26,364 4,631,564 29,000 5,094,720 Thêm giỏ hàng
773 Ống MKNN D219.1 x 6.35 6 199.86 26,364 5,269,036 29,000 5,795,940 Thêm giỏ hàng
Hộp mạ kẽm nhúng nóng
774 Hộp đen 100 x 200 x 3.5 8 96.14 15,000 1,442,100 16,500 1,586,310 Thêm giỏ hàng
Thép hình U, V, I, H mạ kẽm nhúng nóng
775 Thép V 30 x 30 x 3 x 6m 6 8.14 17,727 144,300 19,500 158,730 Thêm giỏ hàng
776 Thép V 40 x 40 x 4 x 6m 6 14.54 17,727 257,755 19,500 283,530 Thêm giỏ hàng
777 Thép V 50 x 50 x 3 x 6m 6 14.5 17,727 257,045 19,500 282,750 Thêm giỏ hàng
778 Thép V 50 x 50 x 4 x 6m 6 18.5 17,727 327,955 19,500 360,750 Thêm giỏ hàng
779 Thép V 50 x 50 x 5 x 6m 6 22.62 17,727 400,991 19,500 441,090 Thêm giỏ hàng
780 Thép V 50 x 50 x 6 x 6m 6 26.68 17,727 472,964 19,500 520,260 Thêm giỏ hàng
781 Thép V 60 x 60 x 4 x 6m 6 21.78 17,727 386,100 19,500 424,710 Thêm giỏ hàng
782 Thép V 60 x 60 x 5 x 6m 6 27.3 17,727 483,955 19,500 532,350 Thêm giỏ hàng
783 Thép V 63 x 63 x 5 x 6m 6 28 17,727 496,364 19,500 546,000 Thêm giỏ hàng
784 Thép V 63 x 63 x 6 x 6m 6 34 17,773 604,273 19,550 664,700 Thêm giỏ hàng
785 Thép V 75 x 75 x 6 x 6m 6 41 17,727 726,818 19,500 799,500 Thêm giỏ hàng
786 Thép V 70 x 70 x 7 x 6m 6 44 17,727 780,000 19,500 858,000 Thêm giỏ hàng
787 Thép V 75 x 75 x 7 x 6m 6 47 17,773 835,318 19,550 918,850 Thêm giỏ hàng
788 Thép V 80 x 80 x 6 x 6m 6 44 17,727 780,000 19,500 858,000 Thêm giỏ hàng
789 Thép V 80 x 80 x 7 x 6m 6 51 17,727 904,091 19,500 994,500 Thêm giỏ hàng
790 Thép V 80 x 80 x 8 x 6m 6 57 17,727 1,010,455 19,500 1,111,500 Thêm giỏ hàng
791 Thép V 90 x 90 x 6 x 6m 6 50 17,727 886,364 19,500 975,000 Thêm giỏ hàng
792 Thép V 90 x 90 x 7 x 6m 6 57.84 17,727 1,025,345 19,500 1,127,880 Thêm giỏ hàng
793 Thép V 100 x 100 x 8 x 6m 6 73 17,727 1,294,091 19,500 1,423,500 Thêm giỏ hàng
794 Thép V 100 x 100 x 10 x 6m 6 90 17,727 1,595,455 19,500 1,755,000 Thêm giỏ hàng
795 Thép V 120 x 120 x 8 x 12m 12 176 17,727 3,120,000 19,500 3,432,000 Thêm giỏ hàng
796 Thép V 120 x 120 x 10 x 12m 12 219 17,727 3,882,273 19,500 4,270,500 Thêm giỏ hàng
797 Thép V 120 x 120 x 12 x 12m 12 259 17,727 4,591,364 19,500 5,050,500 Thêm giỏ hàng
798 Thép V 130 x 130 x 10 x 12m 12 237 17,727 4,201,364 19,500 4,621,500 Thêm giỏ hàng
799 Thép V 130 x 130 x 12 x 12m 12 280 17,727 4,963,636 19,500 5,460,000 Thêm giỏ hàng
800 Thép V 150 x 150 x 10 x 12m 12 274 17,727 4,857,273 19,500 5,343,000 Thêm giỏ hàng
801 Thép V 150 x 150 x 12 x 12m 12 327 17,727 5,796,818 19,500 6,376,500 Thêm giỏ hàng
802 Thép V 150 x 150 x 15 x 12m 12 405 17,727 7,179,545 19,500 7,897,500 Thêm giỏ hàng
803 Thép V 175 x 175 x 15 m 12m 12 472 17,726 8,366,844 19,499 9,203,528 Thêm giỏ hàng
804 Thép V 200 x 200 x 15 x 12m 12 543 17,726 9,625,415 19,499 10,587,957 Thêm giỏ hàng
805 Thép V 200 x 200 x 20 x 12m 12 716 17,726 12,692,076 19,499 13,961,284 Thêm giỏ hàng
806 Thép V 200 x 200 x 25 x 12m 12 888 17,727 15,741,818 19,500 17,316,000 Thêm giỏ hàng
807 Thép H 100 x 100 x 6 x 8 x 12m 12 206.4 17,727 3,658,909 19,500 4,024,800 Thêm giỏ hàng
808 Thép H 125 x 125 x 6.5 x 9 x 12m 12 285.6 17,727 5,062,909 19,500 5,569,200 Thêm giỏ hàng
809 Thép H 150 x 150 x 7 x 10 x 12m 12 378 17,727 6,700,909 19,500 7,371,000 Thêm giỏ hàng
810 Thép H 175 x 175 x 7.5 x 11 x 12m 12 484.8 17,727 8,594,182 19,500 9,453,600 Thêm giỏ hàng
811 Thép H 200 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 598.8 17,727 10,615,091 19,500 11,676,600 Thêm giỏ hàng
812 Thép H 250 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 868.8 17,727 15,401,455 19,500 16,941,600 Thêm giỏ hàng
813 Thép H 300 x 300 x 10 x 15 x 12m 12 1128 11,364 12,818,182 12,500 14,100,000 Thêm giỏ hàng
814 Thép H 340 x 250 x 9 x 14 x 12m 12 956.4 17,727 16,954,364 19,500 18,649,800 Thêm giỏ hàng
815 Thép H 350 x 350 x 12 x 19 x 12m 12 1644 17,727 29,143,636 19,500 32,058,000 Thêm giỏ hàng
816 Thép H 400 x 400 x 13 x 21 x 12m 12 2064 17,727 36,589,091 19,500 40,248,000 Thêm giỏ hàng
817 Thép H 440 x 300 x 11 x 18 x 12m 12 1488 17,727 26,378,182 19,500 29,016,000 Thêm giỏ hàng
818 Thép U 80 x 36 x 4.0 x 6m 6 42.3 17,727 749,864 19,500 824,850 Thêm giỏ hàng
819 Thép U 100 x 46 x 4.5 x 6m 6 51.54 17,727 913,664 19,500 1,005,030 Thêm giỏ hàng
820 Thép U 120 x 52 x 4.8 x 6m 6 62.4 17,727 1,106,182 19,500 1,216,800 Thêm giỏ hàng
821 Thép U 140 x 58 x 4.9 x 6m 6 73.8 17,727 1,308,273 19,500 1,439,100 Thêm giỏ hàng
822 Thép U 150 x 75 x 6.5 x 12m 12 232.2 17,727 4,116,273 19,500 4,527,900 Thêm giỏ hàng
823 Thép U 160 x 64 x 5 x 12m 12 174 17,727 3,084,545 19,500 3,393,000 Thêm giỏ hàng
824 Thép U 180 x 74 x 5.1 x 12m 12 208.8 17,727 3,701,455 19,500 4,071,600 Thêm giỏ hàng
825 Thép U 200 x 76 x 5.2 x 12m 12 220.8 17,727 3,914,182 19,500 4,305,600 Thêm giỏ hàng
826 Thép U 250 x 78 x 7.0 x 12m 12 330 17,727 5,850,000 19,500 6,435,000 Thêm giỏ hàng
827 Thép U 300 x 85 x 7.0 x 12m 12 414 17,727 7,339,091 19,500 8,073,000 Thêm giỏ hàng
828 Thép U 400 x 100 x 10.5 x 12m 12 708 17,727 12,550,909 19,500 13,806,000 Thêm giỏ hàng
829 Thép I 100 x 55 x 4.5 x 6m 6 56.8 17,727 1,006,909 19,500 1,107,600 Thêm giỏ hàng
830 Thép I 120 x 64 x 4.8 x 6m 6 69 17,727 1,223,182 19,500 1,345,500 Thêm giỏ hàng
831 Thép I 150 x 75 x 5 x 7 x 12m 12 168 17,727 2,978,182 19,500 3,276,000 Thêm giỏ hàng
832 Thép I 194 x 150 x 6 x 9 x 12m 12 367.2 17,727 6,509,455 19,500 7,160,400 Thêm giỏ hàng
833 Thép I 200 x 100 x 5.5 x 8 x 12m 12 255.6 17,727 4,531,091 19,500 4,984,200 Thêm giỏ hàng
834 Thép I 250 x 125 x 6 x 9 x 12m 12 355.2 17,727 6,296,727 19,500 6,926,400 Thêm giỏ hàng
835 Thép I 294 x 200 x 8 x 12 x 12m 12 681.6 17,727 12,082,909 19,500 13,291,200 Thêm giỏ hàng
836 Thép I 300 x 150 x 6.5 x 9 x 12m 12 440.4 17,727 7,807,091 19,500 8,587,800 Thêm giỏ hàng
837 Thép I 350 x 175 x 7 x 11 x 12m 12 595.2 17,727 10,551,273 19,500 11,606,400 Thêm giỏ hàng
838 Thép I 390 x 300 x 10 x 16 x 12m 12 1284 17,727 22,761,818 19,500 25,038,000 Thêm giỏ hàng
839 Mạ kẽm nhúng nóng V50 x 50 x 5 6 22.62 17,727 400,991 19,500 441,090 Thêm giỏ hàng
Bản mã các loại
840 Bản mã các loại 6 5.5 13,500 74,250 14,850 81,675 Thêm giỏ hàng
  • Bảng giá thép hình mới nhất
  • Bảng giá bản mã, lập là
  • Bảng giá thép Hòa Phát mới nhất
  • Thép hộp mạ kẽm
  • Bảng giá thép tấm mới nhất

Thông báo

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/opt/alt/php54/usr/lib64/php/modules/i360.so' - /opt/alt/php54/usr/lib64/php/modules/i360.so: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: